Nasevassa tietoa lehmien kytkennästä, laiduntamisesta ja jaloittelusta

Naseva dokumentoi terveydenhuollon tuottamaa tietoa, jota hyödynnetään muun muassa kuluttajaviestinnässä, julkisten ruokapalveluiden hankintakriteereinä, lisäarvotekijöinä viennissä sekä tutkimuksen ja terveydenhuollon kehittämistyössä. Lypsykarjatiloista jo yli 93 % kuuluu Nasevaan ja tiedon luotettavuuden varmistaa ulkopuolinen sertifiointitaho.

Lehmien laiduntamista arvioidaan asteikolla 1–3. Arvion 1 (=Hyvä) edellytyksenä on, että kaikki ryhmän eläimet laiduntavat kesäisin vähintään 3 kk ajan 6 tuntia vuorokaudessa, ja laidunrehu kattaa osan päivittäisestä karkearehuruokinnasta. Arvio 2 (=Tyydyttävä) tarkoittaa, että osa ryhmän eläimistä laiduntaa ja että lainsäädäntö täyttyy kytkettynä pidettävien eläinten osalta. Arvio 3 saadaan silloin, kun eläimet eivät laidunna. Vuonna 2020 lypsylehmistä 73,1 % sai arvion 1; 14,3 % arvion 2 ja 12,6 % arvion 3.

Jaloittelussa vastaavat luvut olivat 19,8 % (1), 33,8 % (2) ja 46,4 % (3). Arviota 1 (=Toimintatapa hyvä) käytetään, kun kaikki ryhmän eläimet jaloittelevat säännöllisesti ympäri vuoden sääolot huomioiden. Jaloittelualueen on oltava siisti ja tarkoituksenmukainen. Arvio 2 (=Tyydyttävä) annetaan, kun osa ryhmän eläimistä jaloittelee tai jaloittelu on satunnaista. Kun tilalla ei ole järjestetty ympärivuotista jaloittelua tai jaloittelualueen kunnossa on selkeitä puutteita, alue on ulosteen likaama tai liettynyt tai eläimille vaarallinen esimerkiksi alustan kunnon tai aitarakenteiden osalta, annetaan jaloittelusta arvio 3.

Lypsylehmien vapaa liikkuminen jakautui seuraavasti: 41,99 % (1), 19,98 % (2) ja 38,04 % (3). Arvio 1 tarkoittaa, että kaikki ryhmän eläimet ovat pihatossa tai ryhmäkarsinoissa. Arvio 2 sitä, että osa ryhmän eläimistä on pihatossa tai ryhmäkarsinoissa ja osa kytkettyinä parsissa. Arviossa 3 kaikki ryhmän eläimet ovat kytkettyinä parsissa.

Erja Tuunainen Asiantuntijaeläinlääkäri, Naseva

Kati Kastinen Laatupäällikkö, ETT ry