Kohti nautaketjun turvallista toimintatapaa

Kuluttaja arvostaa eläinten terveyttä, hyvinvointia ja tuoteturvallisuutta, kun kyse on ruoantuotannon vastuullisuudesta. Suomessa asiat ovat hyvin verrattuna moneen muuhun Eu-maahan, mutta tarvetta uudelle toimintatavalle nautasektorilla on.

Hyvän eläintautitilanteemme takia eläinliikenne nautatiloilla on ollut vapaata, mutta liikenne on lisääntynyt tilojen yksikkökoon kasvaessa. Riskit tautien leviämiseen kasvavat sekä sairastumisriskit ja lääkitystarve lisääntyvät. Hallitsemattoman eläinkaupan yhteydessä leviävät taudit voivat aiheuttaa niin nautatiloille kuin jalostavalle teollisuudellekin huomattavia taloudellisia tappioita ellei vapaaehtoisiin toimiin ryhdytä.

Tavoitteemme on luoda turvallinen toimintapa eläinkauppaan ja ohjata eläinliikennettä siten, etteivät terveet eläimet sairastu ja tautiriskit eläinliikenteessä pystytään minimoimaan. Työkaluna on nautatilojen terveydenhuoltojärjestelmä Naseva.

Yhteiset pelisäännöt eläinliikenteelle

ETT ry sai kansallisen ruokaketjun kehittämisavustusta vuosille 2015–2016 tavoitteena luoda turvallinen toimintapa nautaketjun eläinliikenteeseen. vuoden 2015 aikana hankkeen työpajoissa on käyty läpi, mitä uusi toimintatapa käytännössä tarkoittaisi maitoja lihanautatiloilla, hiehohotelleissa, alkiohuuhteluasemilla ja puhdasrotukasvattamoissa.

Tärkein pelisääntö on nautatilan liittyminen nautatilojen terveydenhuoltojärjestelmään Nasevaan.

Turvallinen toimintatapa saadaan eläinliikenteessä käytäntöön, kun nasevaan kertyvien tietojen avulla eläinliikennettä voidaan ohjata terveysriskeihin perustuen. Kun terveydenhuoltokäynnit on tehty säännöllisesti, on eläinlääkärin havainnot ja tutkimustulokset kirjattu Nasevaan ja tieto karjan terveystilanteesta on tilan valtuuttamien tahojen (esimerkiksi meijeri, teurastamo, hoitava eläinlääkäri, neuvonta ja jalostus) käytössä.

Tilojen välisen eläinkaupan avuksi nasevaan on kehitetty koontiraportti karjan terveystilanteesta. Raportti toimii ostajan apuna terveysriskien arvioinnissa. ostaja edellyttää myyjätilalta raportin nähtäväkseen etukäteen ostopäätöksentekoa varten. Myyjä voi toimittaa raportin sähköisesti Nasevasta.

Teurastamon ohjaamassa eläinliikenteessä voidaan hallita eläintautiriskejä nasevan tietojen avulla, kun tilan terveystilanne tiedetään. Ajojärjestys, viivästetty nouto tai erilliskuljetus on vaihtoehtoja, joilla tarttuvien tautien leviämistä voidaan estää. Mikäli tila ei ole Nasevassa, on tilan terveysstatus tuntematon ja se on eläinliikenteen kannalta riskitila.

Turvallisen eläinliikenteen toimintatapa vaatii avoimuutta, sitoutumista sekä kaukonäköistä yhteistyötä, jonka tuloksena ketjun jokainen toimija on edunsaaja. Tuottajan kannalta terve karja voi hyvin ja lääkkeiden käyttötarve on vähäistä, mitä myös kuluttaja valinnoissaan arvostaa. Vuoden 2016 aikana nautaketjun turvallisesta toimintatavasta järjestetään koulutusta sekä tiedotetaan maatalousyrittäjiä, eläinlääkäreitä ja sidosryhmien asiantuntijoita.

Pirjo Kortesniemi, hankkeen johtaja, Ett ry

Kati Kastinen, hankevetäjä, Proagria Liha osaamiskeskus

Linkki Ett ry:n nettisivuille, lisätietoja hankkeesta kohdassa ruokaketjuhanke 2015–2016

Katso lisää artikkeleita

Nasevasti
Tarkempaa tietoa vasikan elämästä
Nasevasti
Haluaisitko olla mukana tekemässä hyvinvointihistoriaa?
Nasevasti
Kerro, kerro kuvastin, voiko Mustikki hyvin?