Rakennamme strategiaa yhdessä

Yrityksissä työstetään yhtiön strategiaa muutaman vuoden periodeilla. Strategia on suunnitelma, jonka avulla päästään pitkän aikavälin tavoitteisiin. Yrityksen johtamista helpottaa selvä tiekartta, joka ohjaa kohti asetettuja tavoitteita.

Strategioita on useilla eri tasoilla. Esimerkiksi Valiossa työstetään parhaillaan yritysstrategiaa, joka pohjautuu hallintoneuvoston päivitystyön alla olevaan omistajastrategiaan. Myös osuuskunnat asettavat omat tavoitteensa ja muodostavat strategiansa, joilla niihin päästään.

Valion omistajat eli me omistajayrittäjät olemme asettaneet strategiset tavoitteet, joihin Valio pyrkii. Keskeisimmät tavoitteet ovat eurooppalaisista osuustoiminnallisista yrityksistä korkein ja vakaa maidon tilityshinta osuuskunnille sekä tilan sijainnista ja koosta riippumatta samansuuruinen tilityshinta. Lisäksi Valio on sitoutunut jalostamaan kaiken omistajiensa tuottaman ja lähettämän maidon.

Valioryhmässä toimitaan osuustoiminnallisten periaatteiden mukaan ja pyritään maksimoimaan raaka-aineen – siis maidon − tuottajahinta. Yrityksessä, jossa omistajina ovat muutkin kuin raaka-aineen tuottajat, lähtökohtana on raaka-aineen hankinta mahdollisimman edullisesti ja tulos maksimoiden. Lähtökohtaisesti raaka-ainetta hankitaan markkinatilanteen mukaan.

Kun Valion tarkoitus on maksimoida ja pitää vakaana raakamaidon hinta, on vastaanotetun maidon vakaa määrä olennaista.

Strategiset tavoitteet ovat osittain ristiriidassa keskenään, koska mikäli maitomäärät kasvavat rajusti ja Valio on sitoutunut vastaanottamaan kaiken maidon, kyky maksaa maidosta heikkenee.

Sekä maitomäärien merkittävät nousut että laskut aiheuttavat yritykselle sopeutustarvetta ja aiheuttavat kustannuksia.

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat yrityksen strategiaan huomattavasti: esimerkiksi kuluttajatottumusten muutos, huomattava maidon ylituotanto tai ilmasto- ja ympäristökeskustelun voimistuminen. Jos vanha strategia näyttää vievän yritystä joiltakin osin vikasuuntaan, on yrityksen uskallettava uudistua menestyäkseen myös tulevaisuudessa.

Maitoala on kohdannut viimeisen vuosikymmenen aikana useita tilanteita, jotka ovat muuttaneet pelikenttää.

Muun muassa kiintiöiden poistuminen alensi teollisuustuotteiden hintoja ja sai useat meijerit keskittymään kuluttaja- ja lisäarvotuotteisiin, joissa Valio on ollut jo pitkään esimerkkinä usealle toimijalle. Näin Valiolle vahvalle kuluttajasektorille on tullut huomattavasti ahtaampaa.

Kokonaisuudessaan yrityksen strategiaa rakennetaan ylhäältä alaspäin.

Kun yrityksen omistajilta tulee selkeä näkemys suunnasta, johon yritystä on vietävä, sekä hallituksen että toimivan johdon on helpompi viedä tekemistä kohti tavoitteita.

Katso lisää artikkeleita

Katsaukset
Sanoilla on väliä
Katsaukset
Veturin voimalla eteenpäin
Katsaukset
Maitoa tarvitaan jatkossakin meillä ja maailmalla