Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Vi bygger vår strategi tillsammans

Inom företag är det kutym att med några års mellanrum arbeta fram en ny bolagsstrategi. En strategi är en plan som hjälper oss att uppnå långsiktiga mål. Företagsledningen underlättas om vi har en tydlig färdplan som leder oss mot de utstakade målen.


Det finns strategier på flera olika plan. I till exempel Valio utarbetar vi som bäst en företagsstrategi som baserar sig på ägarstrategin, som i sin tur ses över av förvaltningsrådet. Också andelslagen fastställer egna mål, och utformar de strategier som behövs för att nå dem.
 

Valios ägare, dvs. vi ägarföretag, har fastställt de strategiska mål som Valio strävar efter att nå. De mest centrala målen är att vi vill vara det europeiska kooperativa företag som betalar det högsta och stabilaste avräkningspriset för mjölken, och att priset ska vara lika för alla oavsett gårdens läge och storlek. Dessutom har Valio förbundit sig att förädla all mjölk som dess ägare producerar och skickar in.

Inom Valiogruppen arbetar man enligt kooperativa principer och strävar efter att maximera råvarans - mjölkens - producentpris. I ett företag som ägs också av andra än råvaruproducenter är utgångsprincipen, att råvaran anskaffas så billigt som möjligt och att resultatet maximeras. I princip följer anskaffningen av råvara marknadssituationen.

När Valios mål är att maximera mjölkråvarans pris och hålla en stabil prisnivå, är det av största betydelse att den mottagna mjölkmängden hålls stabil.

De strategiska målen är delvis motstridiga, eftersom det om mjölkmängden ökar drastiskt, och Valio har förbundit sig att ta emot all mjölk, förmågan att betala bra för mjölken försämras.

Både drastiska ökningar och drastiska minskningar av mjölkmängderna tvingar i företaget fram ett anpassningsbehov och orsakar kostnader.

Förändringar i omvärlden kan avsevärt påverka företagets strategi: till exempel förändringar i konsumentbeteendet, en betydande överproduktion av mjölk eller en intensifierad klimat- och miljödebatt. Om den gamla strategin till någon del visar sig leda företaget i fel riktning måste företaget våga förnya sig för att klara sig också i framtiden.
 

Mjölksektorn har under de senaste decennierna fått möta många situationer som förändrat spelfältet.

Bland annat sänkte avskaffandet av kvoterna priserna på industriprodukter och fick många mejerier att koncentrera sig på konsument- och mervärdesprodukter, där Valio redan länge varit ett exempel för andra företag. Det har blivit betydligt trängre inom den för Valio så starka konsumentsektorn.

Ett företags strategi byggs i regel uppifrån neråt.

När företagets ägare tydligt visar i vilken riktning företaget ska ledas, har både styrelsen och den verkställande ledningen lättare att leda företaget mot målen.