Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Världens gång

Ett för mjölkgårdsföretagarna ytterst svårt år är snart till ända. Mjölkens producentpris är på en otillfredsställande nivå, och en av historiens torraste växtperioder har gjort att en del av jordbrukarna haft övermäktiga svårigheter att få en tillräcklig foderskörd. De regionala skillnaderna är stora och lokala. Alla mjölkgårdar drabbas av den kraftiga ökningen av köpfoderkostnaderna. På många gårdar börjar både de ekonomiska och mentala resurserna vara uttömda.


De Valio-anknutna andelslagen strävar efter att på olika sätt stöda sina ägare i den svåra situationen. Det har inrättats olika slags foderbörser som kan förmedla foder mellan gårdarna. Man har också inrättat förmånliga finansieringsformer för att fördela köpfoderkostnaderna över en längre tid.

Trots svårigheterna - eller på grund av dem - har man på gårdarna gått in för att tänka ut olika sätt att förbättra och underlätta jordbrukarfamiljernas vardag. Varje gård måste tänka över framtiden utifrån sina egna förutsättningar. Grundandet av för vår skala stora bolag och sammanslutningar mellan många gårdar har numera blivit vanligare och också fått stor offentlighet i medier.
De är en naturlig men liten del av utvecklingen på mjölkgårdarna. För att förbättra gårdens produktionsförhållanden krävs inte ens alltid stor nybyggnation. Till exempel kan byte av mjölkningssystem ha stor inverkan på husbondeparets orkande och djurens välmående.
 

Jordbrukets strukturförändring kommer obönhörligen att fortsätta inom alla produktionsgrenar. Det att grannen lägger ner sitt jordbruk kan ändå öppna möjligheter för utveckling och utvidgning av den egna foderproduktionen.

Allt detta förpliktigar också Valio att ständigt utveckla och effektivera sin produktion. Under de senaste fyra åren har bolaget genomfört drastiska nedskärningar av både personalstyrkan och produktionskostnaderna. I fjol våras beslöt ändå Valios styrelse att inleda ett nytt spar- och effektiveringsprogram som går igenom hela bolagets verksamhet, och som konkret inleddes under hösten. Programmet väntas ge resultat redan våren 2019, men år 2021 kommer hela effekten av programmet att synas. Projektet följs upp av bolagets högsta ledning och styrelse.


Valio Oy är även i fortsättningen ett företag som via sina andelslag ägs av mjölkgårdsföretagen och koncentrerar sig på förädling av mjölk. Hemma- och närmarknaden är företagets ryggrad nu och i framtiden, och dessa har i år utvecklats enligt förväntningarna. Utvecklingen av mjölkfria produkter och utvidgningen av marknaden för dem fortsätter också som planerat.

Mjölkproduktionen är just nu i svårigheter överallt i världen.

Det finns för mycket mjölk på marknaden, inte minst på grund av den okontrollerade produktionen i Europa. De allt större och starkare företagen inom både mjölkförädlingen och marknadsföringen utnyttjar situationen hänsynslöst: det produceras stora produktserier i effektiva anläggningar. Mjölkens producentpris är här den enda utgift man försöker minimera.

Också Valio skulle nu ha tillräckligt mycket mjölk att marknadsföra ute i världen, men Valio kan inte vara närvarande på bulkmarkanden på ett ekonomiskt hållbart sätt. Också exporten måste i framtiden stöda en god mjölkintäkt. Vårt bolags exportsektion kartlägger marknader och förhandlar hela tiden med olika parter i hela världen för att få ut våra fina produkter på marknaden.

Valio är en liten spelare i de stora sammanhangen. För att komma framåt gäller det att hitta samarbetspartner och kompanjoner. Vi har ett gott rykte som världens mest innovativa mejeriföretag och vi uppnår hela tiden nya resultat.

Jag önskar er fortsatt orkande och en så fridfull juletid som möjligt!