Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Valios mjölkkedja blir helt sojafri

I januari fattades ett historiskt beslut inom Valiogruppen: man ska helt sluta använda soja från och med 1.3.2018.

Beslutet har en övergångstid på ett år för att foderindustrin ska hinna ändra sina recept och hinna förbruka sina gamla foderförråd och -råvaror. Beslutets kärna är ändå, att användning av soja enligt kvalitets- och produktionssättsanvisningarna förbjuds för utfodring av kor, kvigor och kalvar på de Valio-anknutna gårdarna.

Produktionen av Valiomjölk står utfodringsmässigt på en hållbar grund. Den baserar sig på förstklassigt vallfoder och på decennier av forskning och praktiska erfarenheter av att effektivt utnyttja vallfoder i utfodringen av kor. Vallfodrets andel av kons hela foderstat är ca 55-60 procent. Resten består av spannmål, bifraktioner från industrin samt proteinfoder.

 

Ett särdrag för den finländska mjölkproduktionen är att man i första hand använt rybs- och rapsfoder som producerats i EU eller i Finland som proteinfoder.

V ich också tidigare använt exceptionellt litet soja i motsats till exempelvis våra grannländer Sverige och Danmark. De senaste åren har vissa industriframställda allfoder och koncentrat innehållit några procent soja, litet mera har ingått i startfodren för kalvar.

Senaste höst uppgav alla betydande aktörer i foderbranschen att alla kofoder är sojafria. Hela foderbranschen är värd en stor eloge för det. Det innebär att övergången till en helt sojafri mjölkkedja är logisk och resultatet av ett mycket lätt beslut, och förstärker Valios ansvarsprogram.

 

Många undersökningar har tydligt visat att rybs- eller rapsprotein kompletterar kornas foderstat bättre än soja. Visst ska man också komma ihåg, att nyttjandegraden för vilket som helst proteinfoder som ges som tillskott till vall och spannmål inte är särskilt bra. Av rybs-/rapsfoder som ges som tillskottsprotein används 10-12 procent till mjölk och av soja används ca 8-10 procent.

”Rybs och raps kompletterar foderstaten bättre än soja.”

Soja är en problematisk produktionsinsats i etiskt hänseende, särskilt här i den nordliga vallodlingszonen, eftersom soja kan utnyttjas effektivt som människoföda. Sojaproduktionen i bland annat Syd-Amerika orsakar omställningar av markanvändningen som är mycket skadliga för miljön. Också användningen av växtskyddsmedel som paraqvat, som är skadligt för både miljön och människorna, är omdiskuterad.

 

Det finns alltså mycket vägande skäl till att helt sluta använda soja i djurfoder på våra gårdar. Det här är ansvarsmedveten åtgärd som också ger oss en konkurrensfördel. En helt sojafri foderkedja blir en styrka för hela den Valio-anknutna mjölkkedjan. Vårt fasta beslut har redan tagits väl emot, och jag tror att både kunderna och konsumenterna kommer att uppskatta beslutet.