Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Valios arbete bär

Till framtidsutsikterna för Valiogruppen förknippas just nu flera positiva saker. Att det ska bli bättre än i fjol ska vi så klart också sträva efter.

Från mjölkmarknaderna och mejerierna i Europa och resten av världen kommer det sämre nyheter. Den globala lågkonjunkturen på världsmarknaden och mjölkgårdsföretagarnas svåra situation är inte förbi. Utbudet av mjölk och basmjölksprodukter på marknaden är större än efterfrågan. Situationen pressar ner mjölkens avräkningspris.

Under början av året har vi fått veta att vissa mejerier sänkt sina producentpriser. Det genomsnittliga avräkningspriset för mjölk i Europa har efter en liten uppgång åter gått ner till under 30 cent per liter. Internationella forskningsanstalter förutspår att världsmarknaderna för mjölk ska återhämta sig tidigast i slutet av år 2016, eller kanske först år 2017.

Mervärde och nyheter

Alla företag behöver inte följa den utveckling som beskrivs här ovan. På Valio strävar man efter ett mycket bättre resultat än genomsnittet. Det totalavräkningspris som Valiogruppens andelslag år 2015 betalade för mjölk med genomsnittliga halter var ca 38 cent per liter. Skillnaden till det avräkningspris som betalades i genomsnitt i Europa har de senaste månaderna ökat något och är nu 7 cent.

Valio har introducerat och kommer att introducera produktnyheter som ger konsumenterna ett äkta mervärde. Valios långa traditioner, kunnande och satsningar på produktutveckling gynnar ägarna också under perioder när mjölkmarknaderna lever i dåliga tider. Produktnyheter är till nytta för alla parter i livsmedelskedjan. Bulkprodukter och billiga importlivsmedel skapar inte lika mycket mervärde som nyheter som konsumenterna vill ha.

Inom mjölksektorn är Valio i praktiken det enda företag i Finland som hela tiden kommer med nya produkter på marknaden och för livsmedelsbranschen framåt. Valios positiva spiral har möjligheter också i framtiden. Förhoppningsvis kommer mjölkmarknaden ändå inte att försämras ytterligare, utan i stället vända till det bättre.

Mjölkproduktionen bör utvecklas

Det lönar sig att hela tiden förbättra och utveckla mjölkproduktionen i alla skeden av mjölkkedjan. Bland annat Valio, Valiogruppens anskaffningsandelslag och Yara Suomi har ordnat Maito2020-seminarier som fokuserar på vall- och ensilagefrågor. På kurserna har man grundligt gått igenom bland annat åkerns växtskick, vallens etablering, skötsel och gödsling, ensilageskörd och -lagring samt utfodring.

Ensilagekedjan från åker till mjölk är en av de viktigaste grunderna för mjölkgårdens framgång, ekonomi och lönsamhet.

Skörden från vallarna i Finland är i medeltal 4500 kg ts per hektar. Enligt undersökningar kunde skörden med de nuvarande gödslingsmöjligheterna vara över 9000 kg ts/ha.

När man genom att förbättra vallproduktionskedjan höjer skördenivån med 2000 kg ts/ha minskar mjölkens produktionskostnad med 4 cent per liter. På gårdsnivå finns det en stor potential när det gäller att utveckla vallodlingen och ensileringen. Det lönar sig att planera och satsa på vallen och ensileringen som en helhet.

Mot våren med positivt tänkande och fokus på arbetet!