Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Valios ägarstrategi förnyades

Valios strategi för affärsverksamheten har förnyats under detta år. Samtidigt har också ägarstrategin uppdaterats. I den förnyade ägarstrategin finns mycket som är bekant, men också nya principer har införts.


Syftet och målsättningarna för Valios verksamhet är att förädla den mjölk som ägarföretagarna producerar och stödja näringen genom att betalat betala ett möjligast högt pris som är i klass med de europeiska kooperativa mejerföretagens pris för mjölken åt ägarföretagarna. Vi går in för att också i fortsättningen hålla nivån på mjölkens avräkningspris så stabil som möjligt.

De största förändringarna i den förnyade ägarstrategin jämfört med tidigare praxis gäller kontraktsproduktionen. Fråm och med början av 2021 baserar sig mjölkanskaffningen inom Valio-gruppen på anskaffningsavtal, på basis av vilka Valio köper mjölk av anskaffningsandelslagen. Övergången till kontraktsproduktion säkerställer att mjölken tillgodogörs på marknaden på möjligast effektivt sätt och att lönsamheten för den Valio-anknutna mjölknäringen tryggas jämlikt i landets olika delar på lång sikt.


De av mjölkgårdsföretagarna ägda mjölkanskaffningsandelslagen äger Valio Oy:s aktier, och ägarna har aktivt förbundit sig att säkerställa tillräckligheten av Valios egna kapital. Det finns 14 ägarandelslag av vilka Valio har anskaffningsandelslag med fem. Företagets verksamhet övervakas av Valios styrelse som bestör av fyra mjölkgårdsföretagare, och vidare av Valios förvaltningsråd med sina 27 ledamöter, av vilka 23 är mjölkgårdsföretagare och 4 representanter för personalen. I styrelsen och förvaltningsrådet kan endast ingå medlemmar från sådana andelslag som har anskaffningsavtal med Valio, och medlemmarna ska också höra till andelslagets förvaltning.

I ägarstrategin har satts som riktlinje, att över hälften av medlemmarna i Valios styrelse ska representera mjölkgårdsföretagarna, men också yrkesmedlemmar kan ingå i styrelsen.

Valios ägarförvaltningen baserar sig på regional representativitet och likställdhet, och vi strävar efter att främja mångsidighet i förvaltningen.

Valio respekterar de kooperativa värdena och främjar den inhemska matproduktionen och den Valio-anknutna mjölkgårdsföretagarens ställning genom intressebevakning tillsammans med kontaktgrupper.


Enligt den förnyade ägarstrategin kan Valio även i fortsättningen ha annan affärsverksamhet än sådan som baserar sig på mjölkförädling. Juicer och saftsoppor, Valio Oddlygood® -produkter och exempelvis logistiktjänster, som Valio erbjuder företag, ger mervärde för våra mjölkgårdsföretagares mjölk. Om det finns affärseknomiska grunder kan man köpa mjölk och mjölkprodukter också av andra aktörer.

Vilka tjänster erbjuder Valio och andelslagen i fortsättningen åt sina företagare? Olika specialist-, analys eller exempelvis kyltankstjänster har en viktig roll för mjölkgårdarnas verksamhet. I ägarstrategin har vi sett till att också i fortsättningen trygga tillgången till tjänster som stöder mjölkgårdsföretagens lönsamhet, mjölkråvarans kvalitet, djurhälsan och exempelvis den ansvarsfulla verksamheten.


Vi inom Valiogruppen vill agera initiativrikt i miljö- och klimatdiskussionen, och vi strävar efter att vidta aktiva åtgrder för att uppnå en klimatneutral mjölkkedja senast till år 2035. Inom primärprodutionen utvecklas klimateffektiviteten på gårdarna i första hand med frivilliga åtgärder. Omsorgen om djurhälsan och djurens välmående är - och kommer också i framtiden att vara - centrala förutsättningar för mjölkproduktionens fortsättning, liksom tryggandet av en lönsam mjölkproduktion.