Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Valio har en strategi för stabilt pris

I hemlandet syns äntligen svaga tecken på att ekonomisk återhämtning. Den kommande våren kommer att visa om den bräckliga tillväxten kan motstå produktionstoppen som kommer i sommar på grund av säsongvariationen i EU.

På mjölkmarknaden i EU har den positiva utveckling som började under förhösten i fjol fortsatt. För tillfället ser det ut som om toppnivån för smörprisets del uppnåddes kring årsskiftet. Smörets prisnivå i EU är nu ca 50 procent högre än för ett år sedan, vilket är bra för Valios del. Prisskillnaden mellan fettfritt mjölkpulver och smör är exceptionellt stor, och de stora interventionslagren lägger effektivt band på prishöjningen när det gäller mjölkpulver.

Nästa vår kommer att vara en viktig mätare för mjölkmarknadssituationen i Europa. Den centrala frågan gäller hurivida den bräckliga tillväxten inom efterfrågan tål att utsättas för den produktionstopp under våren vi alltid har på grund av säsongvariationerna i EU. Mot slutet av året kommer marknadsbalansen i EU att hjälpas upp till följd av bland annat Nederländernas problem med fosfor i kreatursgödseln. För att lösa problemen har holländarna tvingats genomföra många åtgärder, bland annat har de fått minska antalet mjölkkor.

Inom Valio har man gått in för att lösa fosforproblemet bland annat med hjälp av en patenterad filtreringsmetod för svämgödsel, som i bästa fall kan innebära en revolution för den kombinerade vall- och mjölkproduktionen. I början av året inleddes planeringen av en försöksanstalt där innovationen ska användas. I höst besluts om man ska gå in för att förverkliga planerna och bygga anläggningen.

Nu har vi äntligen sett positiva tecken på att ekonomin i hemlandet återhämtar sig.

För Valio är en ökning av konsumenternas köpkraft avgörande för den inhemska försäljningen. Under den ekonomiska recessionerna den finländska konsumenten visat sig kunna hålla hårt i slantarna. För ett företag som tillverkar topprodukter skulle det vara mycket bra om kvalitetens och mervärdets betydelse också skulle synas i konsumenternas köpbeslut. Man får hoppas att omvälvningarna i världspolitiken inte vänder den positiva ekonomiska utvecklingen i EU och i Finland.

De europeiska mjölkgårdsföretagarna har fått uppleva prisvariationerna negativa följder på ett sätt som svider i skinnet. I fjol somras var det genomsnittliga producentpriset i EU nere i 26 cent. I Valios ägarstrategi ingår målsättningen om att hålla ett stabilt pris. Detta mål har man lyckats förverkliga också under mjölksektorns svåraste stunder, bland annat i fjol somras. Många aktörer har på den senaste tiden höjt sina producentpriser efter att först gått i botten. Valios modell med ett stabilt pris har sina obestridliga fördelar, men vi har inte möjlighet att på motsvarande sätt höja priset lika snabbt när marknaden återhämtar sig. Inom Valio gjordes senaste prisändring i februari 2015.

Högsta förvaltningsdomstolen kvarhöll den påföljdsavgift på 70 miljoner som marknadsdomstolen påfört Valio för missbruk av ledande marknadsställning. När beslutet offentliggjorts var den första tanken för många mjölkgårdsföretagare, hur beslutet kommer att påverka mjölkens avräkningspris. Valio har god soliditet och god likviditet. Böterna har redan betalats, och det har inte påverkat avräkningspriset. Det är klart att vi har förlorat pengar och att det har vissa följder - vissa långsiktiga investeringar och deras tidtabeller måste kanske ses över vid behov.

I och med Högsta förvaltningsdomstolens beslut är ärendet slutbehandlat. Skadeståndsrättegångarna är en skild fråga, och den kommer att behandlas senare. Valio fokuserar nu helt på sitt mål som är att få en möjligast hög mjölkintäkt för den mjölk som företagets ägare producerar.