Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Nasevasti icon

Nasevasti

Tautiriskit hallintaan vastuullisesti toimien

Nautatilojen terveystilanne on Suomessa hyvällä tasolla, mutta sen säilyminen vaatii jatkossa yhteisiä kansallisesti sovittuja toimenpiteitä. Rakennemuutoksen myötä eläinliikenne sekä tilojen välillä että teurastamon ohjaamana on kasvanut. Tällöin myös riskit eläintautien leviämiselle ovat lisääntyneet. Eläinkaupan tautiriskien minimoimiseksi ostajan on pystyttävä jo ennen eläinten siirtoa todentamaan eläimiä myyvän karjan terveystilanne.

Eläinten terveys ETT ry koordinoi valtakunnallista maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa hanketta, jonka ensisijaisena tavoitteena on luoda nautaketjun eläinliikenteen hallintaan turvallinen toimintapa. Sen toteuttamiseksi tarvitaan yhteiset kansalliset pelisäännöt. Ilman yhteistä kansallista toimintatapaa riskit eläintautien puhkeamiselle ovat kasvaneet ja sen myötä lääkitsemistarve on lisääntynyt.

Eläinkaupan yhteydessä leviävät taudit aiheuttavat tilalle ja jalostavalle teollisuudelle huomattavia taloudellisia tappioita ja tautisaneeraus on aina kallista. Turvallinen toimintamalli eläinliikenteessä tulee ohjaamaan eläinkauppaa ja eläinten siirtoja siten, etteivät terveet eläimet sairastu ja tautiriskit pystytään minimoimaan. Avoin ja ajan tasalla oleva tieto eläimiä myyvän karjan terveydentilasta auttaa ostajaa tekemään oikeita ostopäätöksiä.

Nautatilojen terveydenhuoltojärjestelmä Nasevasta on jo nyt saatavissa sähköinen raportti karjan terveydentilasta, joka voidaan lähettää eläimiä ostavalle tilalle etukäteen. Suunnitteilla on myös karjanomistajan sähköinen allekirjoitus ja vakuutus, että tautitilanne on pysynyt terveydentilaraportissa mainitulla tasolla, sekä erillinen sähköinen eläinlääkärintodistusosa karjan ja yksittäisten eläinten terveydentilasta. Näin voidaan varmistua, että riski saada tauti ostoeläimen mukana on pienempi kuin tilanteessa, jossa todistusta ei ole.

Tuleva toimintamalli yhteistyön tulosta

Turvallisen eläinliikenteen toimintatapa vaatii kaukonäköistä yhteistyötä, jonka tuloksena ketjun jokainen toimija on edunsaaja. Tuottajan kannalta terve eläin on pitkään karjassa, voi hyvin ja lääkkeiden käyttö on vähäistä, mitä myös kuluttaja valinnoissaan arvostaa.

Uuden toimintamallin kehitystyössä on mukana niin maidon- kuin naudanlihantuottajia sekä asiantuntijoita teurastamoilta, meijerisektorilta ja eläinjalostuksesta. Ohjausryhmässä ovat mukana alan keskeiset sidosryhmät.

Hankkeen työpajoissa on käyty läpi, mitä uusi toimintamalli käytännössä tarkoittaisi tilojen toimintaan. Yhteiset pelisäännöt on kirjattu koulutuskokonaisuudeksi ja vuoden 2016 aikana turvallisesta toimintamallista tullaan viestittämään maitotilayrittäjille, sidosryhmille ja eläinlääkäreille. Kokonaisuus pohjautuu Nasevan toimintaan ja tietoihin muun muassa hyvinvoinnin osa-alueista ja lääkkeiden käytöstä. Nautojen terveydenhuolto-ohjelmaan Nasevaan sitoutuminen ja karjan terveydentilaraportin ja eläinlääkärintodistuksen kysyminen eläimen ostotilanteessa ovat isoimmat kysymykset. Pelisääntöjä tarvitaan myös tautiriskien huomioimisessa esimerkiksi teurashakujen yhteydessä tai eläinten siirroissa.

Erja Tuunainen, Asiantuntijaeläinlääkäri, ETT ry

Naseva osoitteessa: naseva.fi


Lisätietoa: ETT:n nettisivuilta