Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Strategin berättar för oss om vår gemensamma riktning 
 

Valios förnyade affärsverksamhetsstrategi, som utsträcker sig fram till år 2025, går hand i hand med vår uppdaterade ägarstrategi. Eftersom människornas konsumtionsvanor och världen omkring oss förändras, ska också vi förutse förändringarna och uppdatera vår strategi - med andra ord hålla den levande.

Men vad innebär egentligen en strategi, och vad har den för samband med vars och ens arbete här inom Valio och med de inkomster våra ägarföretagare får.

Ordet strategi härleds från grekiskan och betyder militär, men i företagsvärlden menas med strategi en plan, vars mål är att uppnå konkurrensfördelar i förhållande till andra företag.

Valios strategi har utformats med målsättningen för vår verksamhet som ledstjärna. Målsättningen är att förädla den mjölk våra ägarföretagare producerar och stöda näringen genom att till andelslagen betala så högt avräkningspris för mjölken som möjligt. Något förenklat: vi utvecklar sådana produkter och lösningar som vi kan göra bättre än andra, och säljer dem på sådana marknader där industrikunderna och kunderna i matbutikerna framför allt köper dem, med bästa möjliga avkastning. På det sätter säkerställer vi att arbetsplatserna bevaras, att ni mjölkgårdsföretagare klarar er och att vi samtidigt kan ha omsorg om vår omvärld − människorna, djuren och miljön.

På Valio koncentrerar vi oss också i fortsättningen på att utveckla smakliga och högklassiga produkter av mjölk och värna om våra älskade varumärken, särskilt på hemmamarknaden. För våra industrikunder ute i världen utvecklar vi nya lösningar av så kallade mervärdespulver. Också växtbaserade produkter är en del av Valios strategi, och det lönar sig för oss att använda vårt produktutvecklingskunnande och vår förädlingskapacitet också inom denna tillväxtmarknad.


Mjölkgårdarna och andelslagen står inför en av de största förändringarna i Valiogruppens historia, när vi nu övergår till kontraktsproduktion. Det är ett måste för oss att bättre kunna förutsä hur stora mängder mjölk som kommer för förädling till produktionsinrättningarna, för att vi ska kunna uppfylla vårt viktigaste mål, dvs. maximera mjölkens avräkningspris.

Vårt mål är att trygga de Valio-anknutna mjölkgårdarnas framtid såväl på medellång som lång sikt och säkerställa att mjölkproduktionen, som är en ytterst lämplig näring för våra förhållanden, fortlever i Finland.

Också pulvertillverkningskapacitetens tillräcklighet och produktionslinjernas effektivitet ska tryggas, eftersom intresset för så kallade mervärdespulver ökar. Med hjälp av dem kan till exempel chokladtillverkare minska tillsatsen av socker i produkterna utan att smaken försämras, eller så har pulvret någon annan fördel för kunden. Tillverkningen av mervärdespulver räcker ändå längre än tillverkningen av baspulver, och därför har man gjort och gör ändrings- och reparationsarbeten i våra pulvertorn.


Diskussionen om mjölken har varit livlig, och vi har sett djärva diskussionsinlägg om maten. På framtidens matbord finns det rum för mat av både animaliskt och vegetabiliskt ursprung − båda behövs.

Klimatfrågan väcker diskussion och motsättningar och konfrontationer blivit vardag i media. Det skulle krävas tålamod och fakta. Det är alltså nödvändigt att vi aktivt och genomskinligt berättar om det arbete vi gjort för att minska utsläppen av växthusgaser eller öka den naturliga mångfalden. Vi vill att människorna ska veta, hur vi beaktar ansvarsaspekterna i vår produktionskedja. Och samtidigt berättar vi att mjölkprodukter är näringsrika livsmedel med ett mångsidigt näringsvärde som också i fortsättningen har sin plats på tallriken och i glaset.

Glad väntan på julen och matro för 2021!