Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Starkt med i konkurrensen

Företagen strävar efter att ständigt hitta nya framgångsfaktorer. De söker konkurrensfördelar i förhållande till andra genom kostnadskonkurrens, överlägsna produkter eller bättre täckningsbidrag.

Ett företags framgång bedöms främst på basis av den vinst det kan producera för sina ägare. För börsnoterade företag avspeglas resultatförmågan i aktiekursens värde, som även påverkas av företagets framtidsutsikter och rykte och inte enbart av historiska resultatsiffror.

De kooperativa företagens resultat mäts genom deras förmåga att producera tjänster eller förnödenheter eller betala sina medlemmar. Valio är ett företag som ägs av mjölkandelslagen och som i enlighet med de kooperativa principerna via andelslagen betalar ut hela resultatet till mjölkgårdsföretagarna. Alla centrala aktörer inom mejerisektorn i norra Europa är kooperativa företag och kan riktgivande jämföras sinsemellan på basis av sin likviditet.

Vid millennieskiftet var mjölkens producentpris i Finland under europeisk medelnivå. Tack vare Valios strukturutveckling och egna starka varumärken steg producentpriset i Finland till toppen i europeisk jämförelse: skillnaden mellan medelpriset och de närmaste konkurrenternas pris steg till över 10 cent. Valio hade framgång på konsumentmarknaden i både hemlandet och grannländerna, och hade en låg andel industriprodukter med sämre täckningsbidrag.

Från åren 2014-2015 har mjölkmarknaden varit i obalans. Eu:s mjölkproduktion har ökat efter att kvoterna avskaffats, och efterfrågan möter inte utbudet.

Under det senaste året har marknaden sakta återhämtat sig. Pulverpriserna är låga, men smörpriset har stigit kraftigt. Smörproduktionen har minskat i Europa, och då efterfrågan samtidigt har ökat har det lett till en liten smörbrist på den europeiska marknaden.

På hemmamarknaden har vi en hård konkurrenssituation. Valios märkesprodukter konkurrerar om platsen i kundens köpkorg med importvaror, handelns egna märken och många andra produkter, även från multinationella företag som är många gånger större än Valio. Produkten väljs ofta på basis av priset, om den inte är överlägset bättre i fråga om smak eller andra egenskaper.

Också annanstans i världen har mejeriföretagen samma situation som Valio: man söker febrilt efter bättre marknader för den mjölk som blir över på hemmamarknaden.

Att hitta nya marknader som ger goda mjölkintäkter är en stor utmaning som inte sker i en hast.

För att man ska lyckas krävs det mycket av i synnerhet försäljningen och marknadsföringen, för att göra produkterna kända. I exempelvis Kina konkurrerar vi på marknaden för konsumentpulver med över åttahundra andra varumärken.

Valios styrkor jämfört med andra mejerier är ägarnas förstklassiga mjölkråvara, en stark produktutveckling och ett gott tekniskt kunnande. Vi har också logistiska fördelar i handeln med Ryssland. För tillfället är det de två första konkurrensfördelarna som gäller - med deras hjälp har vi kunnat hålla Europas bästa pris på exakt samma marknader som våra konkurrenter. En öppning av Rysslands gränser är inte i sikte just nu, men när handeln en gång kommer igång har vi klart bättre fördelar än de andra aktörerna.

Det finns inga enkla sätt för att förbättra situationen, men om Finlands och världens ekonomi fortsätter att växa kan vi uppnå en högre producentprisnivå. Utan en begränsning av den europeiska mjölkproduktionen blir det svårt att uppnå en producentprisnivå på nära 50 cent.

Vi har ändå ett företag vars prestanta nått Europatoppen också under svåra tider, för att då inte tala om situationen när marknaden återfått sin balans.