Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Sattuu ja tapahtuu

Maatiloilla sattuu paljon työtapaturmia, mutta vaarojen tunnistaminen auttaa vähentämään niitä.
 

Maatalous on yksi riski-alttiimmista elinkeinoista, sillä maatalousyrittäjille sattuu noin kaksi ja puoli kertaa enemmän työtapaturmia kuin palkansaajille yleensä.

Suurin osa maatilojen työtapaturmista tapahtuu karjan hoitotöiden aikana: Eläimet saattavat
puskea tai potkaista hoitajaansa.
Eläimen hallinnan voi menettää äkillisesti, minkä seurauksena ihmiselle saattaa tulla murtumia, ruhjeita tai venähdyksiä.

Toiseksi eniten työtapaturmia aiheutuu maatilaympäristön vaaratekijöistä. Maatilalla on hyvin
monenlaisia työympäristöjä, ja ne muuttuvat päivästä, viikosta tai kuukaudesta toiseen.

Työolot vaihtelevat melkoisesti aurinkoisista kesäkeleistä talven liukkaisiin ja pakkasiin.

Kulkuväylien kunnosta ja liukkaudentorjunnasta kannattaakin pitää huolta ja valita tarkoitukseen soveltuvat jalkineet, sillä kaatuminen on yksi yleisimmistä tapaturmien vahingoittumistavoista.

Maatiloilla tehtävät työt ovat usein haasteellisia ja vaativat monipuolista ammattitaitoa. Koneita,
työvälineitä ja työmenetelmiä on paljon. Eri vuodenaikoina käytetään eri laitteita.

Usein töitä tehdään sään ja tilanteen salliessa, mikä voi aiheuttaa kiirettä ja työpäivien venymistä ajoittain todella pitkiksi.

Monesti myös työskennellään yksin, eikä apua ole saatavissa edes hätätilanteessa.

Maatilan työympäristön kattavalla vaarojen tunnistamisella ja riskien arvioinnilla saadaan työtapaturmat vähenemään.

Riskinarvioinnissa tarkastellaan kaikkia erilaisia työtehtäviä sekä työympäristöjä ja pyritään tunnistamaan työhön liittyvät vaarat ja terveydelliset haittatekijät.

Tunnistettujen vaarojen esiintymisen todennäköisyys ja seuraukset arvioidaan, jolloin saadaan määriteltyä riskin suuruus. Mitä vakavampi seuraus ja todennäköisempi tapahtuma on, sitä suuremmaksi riski kasvaa.

Kun riskinarviointi on tehty, mietitään, millä keinoilla vaara saataisiin poistettua.

Miten suojataan tilalla työskentelevä henkilö teknisesti tai millaisia henkilösuojaimia työssä tulisi käyttää?

Riskinarvioinnin tuloksia käytetään myös lomittajien ja työntekijöiden työnopastuksessa. Työntekijöille
kerrotaan mahdolliset vaarat, joita ei ole saatu poistettua, ja millä keinoilla ne voidaan välttää, esimerkiksi millaisia henkilökohtaisia suojavälineitä kannattaa käyttää.

Maatilayrittäjä vastaa työympäristönsä turvallisuudesta, kuten muutkin yrittäjät ja esimiehet.

Työympäristössä tulee olla turvallista liikkua ja työskennellä. Lomittajat ja työntekijät täytyy perehdyttää riittävästi työhön, maatilan työolosuhteisiin, työmenetelmiin, koneiden ja laitteiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.

Koneet ja laitteet sekä niihin liittyvät suojavarusteet tulee pitää kunnossa, jotta työtapaturmia ei
sattuisi. Vaarallisten kemikaalien käytön ja varastoinnin vaarat pitää tunnistaa, minkä jälkeen käytetään riittäviä suojavälineitä.

Perehdytä työntekijä turvallisuuteen

Maitotilallisen tulee laatia työ-ohjeet lomittajille ja muille työntekijöille, mikä varmistaa tilan toimintatapojen noudattamisen ja poikkeustilanteiden hallinnan. Se helpottaa uuden työntekijän perehdyttämistä.

Työntekijä tarvitsee myös riittävästi tietoa navetan tapahtumista ja karjaan liittyvistä toimenpiteistä. Voidakseen työskennellä tilalla itsenäisesti ja vastuullisesti aiheuttamatta riskitilanteita itselleen, eläimille, maidon laadulle tai ympäristölle.

+ Esittele uudelle työntekijälle kotieläinrakennuksen pelastussuunnitelma ja kerro rakennuksen tarkka osoite.

+ Käy läpi alkusammutusvälineiden sijainti, ensiapuvälineiden sijainti, suihku ja pesumahdollisuus, veden pääsulkuventtiili ja sähkön pääkytkin.

+ Laadi työohjeet työturvallisuuden, maidon laadun ja eläinten kannalta keskeisistä työvaiheista.

+ Pidä työohjeet ajan tasalla ja säilytä ne navetalla kaikkien työntekijöiden saatavilla.

+ Suosi kuvallisia työohjeita (SOP-ohjeet) ja sijoita ohje sinne, missä työ tehdään.

Lähde: Valioryhmän laatu- ja tuotantotapaohjeet

 

KLIKKAA KUVA SUUREMMAKSI
KLIKKAA KUVA SUUREMMAKSI

Teksti Seppo Morander, Turvallisuuspäällikkö, Valio Oy