Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Riskhantering en del av jordbrukspolitiken

Europeiska kommissionen har konstaterat, att över en femtedel av EU:s jordbrukare förlorar över 30 procent av sina inkomster varje år. I jordbruket är riskerna alltid närvarande. I år har väderriskerna blivit verklighet på en beklagligt stor del av de finländska gårdarna.

Riskerna är, liksom möjligheten att göra vinst, en väsentlig del av all företagsverksamhet. Varje mjölkgårdsföretagare bestämmer varje dag risknivån i sin företagsverksamhet. Detta accentueras i synnerhet när man planerar en investering. Man kan skydda sig genom att ta försäkringar, men det skyddet är begränsat.

När det gäller mjölken har EU:s jordbrukspolitik redan länge byggt på ett mål som går ut på att höja EU:s andel av världsmarknaden. I många sportgrenar kommer stora satsningar på anfallsspel att försvaga försvaret. Detta gäller även mjölksektorn. Avregleringen av EU:s mjölkmarknad har lett till att prisvariationerna ökat.

Mjölkkrisen visade hur sårbar sektorn är. I den kommande CAP-reformen vill man förbättra riskkontrollen. Det råder en stor enighet om att producenterna behöver ett bättre skydd mot prisfluktuationernas avigsidor, dvs. häftiga och plötsliga prisnedgångar, än vad de har idag.

Balansen på EU:s mjölkmarknad är lättrubbad. Efter att kvoterna slopades ökade branschaktörernas ansvar. Kommissionen anser att mejerierna och mjölkgårdsföretagarna borde följa med marknadssignalerna och vid behov bromsa produktionsökningen. Problemet är att marknaden omfördelas efter att kvoterna avskaffats. De framtidsutsikter som visar att efterfrågan på mjölkprodukter ökar i världen uppmuntrar oss för sin del till att öka produktionen.

 

Valio och de Valioanknutna andelslagen har valt en strategi med stabila priser. I en situation där konkurrenternas producentpriser stiger snabbt, är det naturligt att en modell med stabila priser kan förefalla harmfull för mjölkgårdsföretagaren. När EU:s mjölkcykel åter vänder neråt är situationen en annan.

En av CAP-reformens stora frågor är om EU ska följa den väg som USA valt, med täckningsbidragsförsäkringar som en central del av mjölkgårdarnas riskhantering. En täckningsbidragsförsäkring är i sin enklaste form en försäkring, där man får ersättning om det pris som betalas för mjölken, med avdrag för foderkostnaderna, blir under en viss överenskommen nivå.

Om täckningsbidragsförsäkningar tas i bruk i stor skala i samband med CAP-reformen, måste man göra vissa val, som till exempel hur allmänt system det är som väljs. I EU används många slags utfodringsalternativ, och att fastställa priset på ensilage är inte lika enkelt som att exempelvis plocka fram sojapriset från spannmålsbörsen i Chicago.

 

När mjölkgårdsföretagaren fattar sina ekonomiska beslut får han väga riskerna i förhållande till den förväntade avkastningen.

Dessa beslut underlättas av att Valio och andelslagen gör sitt yttersta för att ägarföretagen ska få ett stabilt och möjligast högt mjölkpris.

Det kommer att ske förändringar i riskhanteringen i samband med reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken.
Det är viktigt att jordbrukspolitikens riskhanteringsverktyg också kommer att kunna användas av de finländska mjölkgårdsföretagarna.