Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Resurseffektivitet och merintäkter

År 2018 verkade som helhet tillfredsställande för Valio. Vår omsättning översteg fjolårets omsättning, vilket särskilt på hemmamarknaden var en god prestation i den hårda konkurrensen.
 

Ur ägarföretagarnas synvinkel var fjolåret fyllt av utmaningar: mjölkpriset sjönk, och torkan och foderbristen medförde ytterligare påfrestningar för ekonomin.

Både på Valio och på mjölkgårdarna har vi trots svårigheterna utfört ett långsiktigt arbete för att förbättra lönsamheten och resurseffektiviteten. På Valio söker vi hela tiden nya möjligheter att effektivera verksamheten och förbättra konkurrenskraften och affärsverksamhetens lönsamhet. Inom ramen för det treåriga programmet #2021 Merintäkter går vi igenom olika delområden av Valios verksamhet.


I EU har man nästan helt lyckats sälja ut nterventionslagren av mjölkpulver. På den globala mjölkmarknaden är utbudet fortfarande större än efterfrågan, och Brexit kommer inte att hjälpa upp situationen på mjölkmarknaden - tvärtom. De flesta av våra europeiska konkurrenter har en geografisk konkurrensfördel, och Finlands begränsade konsumentantal gör att inte konsumtionen i hemlandet kan öka obegränsat. Våra exportprodukter transporteras nästan alltid långt bort, med undantag för exporten till våra geografiska grannländer Sverige, Baltikum och Ryssland.

I Sverige och Baltikum har vi de senaste åren klarat oss särskilt bra: I Sverige ökade Valio i fjol sin omsättning i en takt om 10 procent, där har tillväxten drivits på av våra mervärdesprodukter. Detta är ett utmärkt resultat i den svåra konkurrensen inom detaljhandeln, där de laktosfria produkterna varit den viktigaste tillväxtmotorn.

Vårt mål är att i mån av möjlighet också vända tillverkningen av de starkt världsmarknadsprisberoende baspulvren till en ökad tillverkning av mervärdespulver, av vilka pulver för barnmat är ett av de bästa exemplen.


Jämsides med diskussionerna om ekonomin och branschens utmaningar pågår en bred klimatdebatt som vi inte kan förbise. Vårt mål är att övertyga konsumenterna och våra kunder om att jordbrukarna och mjölkhushållningen kan erbjuda en dellösning på klimatfrågan och samtidigt vara en dellösning för framtidens livsmedelssäkerhet.

Valios ägarföretag har en mycket viktig roll när det gäller att utveckla mjölkgårdarnas kolsänkor och odlingen. Hela kedjan måste delta i arbetet för en kolneutral mjölkkedja för att vi ska lyckas.

Vi vill komma med nya synvinklar på beräkningen av matproduktionens klimateffekter. En utmaning och svårighet i uträkningen av matproduktionens klimatavtryck är att man inte beaktar matens näringsvärde, utan att klimatavtrycket räknas ut per kilo mat. I stället för att använda ett beräkningssätt som enbart utgår från mängden mat borde man utgå från samma tallriksmodell som används för myndigheternas näringsrekommendationer. På det sättet kunde man illustrera den faktiska klimatpåverkan av en matportion.

Det finns alltså en hel del att göra!

Den ökning av omsättningen som Valio uppnått under de senaste tre halvåren har vi uppnått genom vårt eget arbete och med vår egen verksamhet, och den högklassiga och ansvarsfullt producerade mjölkråvaran är resultatet av våra ägares arbete - nu tar vi avstamp i den goda början som året haft.