Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Laiteasennuksille on maitohuoneessa varattava riittävästi tilaa ja ympärille on jäätävä myös työ- ja huoltotilaa. Kuva: Esa Manninen

Onnistuneen maitohuoneen tunnusmerkit

Maitohuoneen kone- ja varastotiloineen tulee taipua moneen: se on elintarvikkeen säilytystila, teknisten laitteiden toimintaympäristö ja ihmisen työtila. Toiminnoilla on osittain ristiriitaisia tarpeita, joten toteutus vaatii ajatusta.

Maitohuoneella tarkoitetaan lähtökohtaisesti elintarvikkeen varastointiin ja käsittelyyn tarkoitettua tilaa. Lainsäädännössä maitohuone onkin rajattu käsittämään maidon säilytyksen ja lypsyvälineiden käsittelyn. Maitohuoneeseen saa sijoittaa sellaista maidonkäsittelyyn liittyvää tekniikkaa ja toimintoja, joiden on syytä olla tilasäiliön tai lypsykoneen läheisyydessä ja jotka liittyvät lypsyyn ja maidonkäsittelyyn.

Jotta maidon jäähdytys ja varastointi saadaan järjestettyä hyvin, on hyvä noudattaa seuraavaa periaatetta:

Maitohuone maidolle, konehuone koneille ja varastohuone käyttöhyödykkeille.

Hyvin toimivan kokonaisuuden voi to­teuttaa monella eri tavalla. Yhteistä on­nistuneille maitohuoneratkaisuille on, että hyvillä perusratkaisuilla kuten toimintojen jaolla, sijoittamisella, tilavarauksella, laiteasettelulla ja ilmanvaihdolla on tehty toimiva maitohuoneaihio, joka on viimeistelty onnistuneilla yksityiskohdilla.

Sijoita huone harkiten

Maitohuoneen sijoittamisessa on huomioitava niin navetan sisäisen kuin ulkoisenkin liikenteen tarpeet. Navetan sisällä tarpeet vaihtelevat jonkin verran lypsyjärjestelmän mukaan. Parsinavetassa lypsykoneen päätelaite, pesulaite ja lypsinten pesutelineet asennetaan useimmiten maitohuoneeseen. Niin ollen maitohuoneen ja navetan välinen liikenne pitää olla sujuvaa myös kiskoilla kulkevien lypsy-yksiköiden kanssa.

Lypsyasemilla ja automaattilypsyssä navetan ja maitohuoneen välinen liikenne ei ole yhtä tiheää tai tilojen välillä ei ainakaan liikutella samanlaista tavaramäärää kuin parsinavetassa. Maitohuoneen ja navetan väli voidaan toteuttaa yhdellä tai kahdella ovella. Jos välissä on vain yksi ovi, on oltava varma siitä, että ilma ei liiku navetasta maitohuoneen suuntaan.

Maitohuoneen sijoittamisella suhteessa navetan muihin toimintoihin voidaan vaikuttaa maitohuoneen yleiseen hygieniatasoon, kuten esimerkiksi kärpästen esiintymiseen: vasikkatiloista voi kehittyä kärpästen tukikohta.

Ulkoisen liikenteen tarpeet koskevat lähinnä maitoautoa, jonka pitää päästä maitohuoneen ovelle suoraan ajaen tai yhdellä sujuvalla perutuksella. Keräilyn kannalta on tärkeää, että tyhjennysletku voidaan vetää maitoautosta suoraan tilasäiliön tyhjennyshanalle. Autokuskin ja tilanväen kulkureittien ei tulisi mennä ristiin.

Maidon jäähdytyksen kannalta on parasta, jos maitohuone tai tila jossa tilasäiliön kylmäkoneisto sijaitsee, voidaan sijoittaa rakennuksen pohjoispuolelle.

Tilavarauksen mitoittaminen

Maitohuoneen koko määräytyy sinne tulevien laitteiden ja toimintojen mukaan. Ensin pitää päättää, minkälaiseen tilasäiliöratkaisuun päädytään. Ulos asennettava siilotilasäiliö voi olla varteenotettava vaihtoehto, kun tarvitaan noin 15 kuution tai suurempi säiliö. Tilasäiliön valintakysymyksissä tulee ensiksi olla yhteydessä omaan osuuskuntaan ja keskustella asiantuntijoiden kanssa eri vaihtoehdoista.

Maito- ja konehuonekokonaisuuteen asennetaan paljon laitteita, joiden määrä ja koko vaihtelevat järjestelmä-, tekniikka- ja merkkivalinnan mukaan. Tarkka laitelista ja oikeilla mitoilla oleva asennuspiirustus auttaa mitoittamaan tilavarauksen oikein. Asennuspiirustukseen tulee sisällyttää kaikki kiinteät asennukset kuten vesi ja sähköasennukset, jotta ne eivät aiheuta hankaluuksia tai yllätyksiä laiteasennusten yhteydessä.

Laitteiden sijoittaminen

Maitohuoneeseen sijoitetaan sellaista tekniikkaa, jonka on toiminnallisesti oltava tilasäiliön ja lypsykoneen välittömässä läheisyydessä. Muu tekniikka kuten esimerkiksi tyhjökoneet, kompressorit ja lämminvesivaraajat asennetaan konehuoneeseen. Jokaisen asennettavan laitteen osalta on mietittävä muun muassa tulevat ja lähtevät liitännät, kiinnitystavat, käytön ja huollon vaatima tila, valaistustarve, hygieniavaatimukset, meluhaitat, ilmanvaihdon tarve ja laitteen lämpötilavaatimus.

Puskurisäiliö ja maidon esijäähdytys kuuluvat tänä päivänä usein automaattilypsytilan varusteluun. Puskurisäiliölle, esijäähdyttimen lämmönvaihtimelle ja vesisäiliölle on varattava tilaa. Kuva: Kaj Nyman

Lämmön talteenotto ja maidon esijäähdytys kuuluvat tänä päivänä lähes jokaiseen uuteen laitteistoon. Näiden järjestelmien vesisäiliöt ja putkitukset vaativat tilaa, joten niiden suunnittelu ja laitevalinnat pitää tehdä aikaisessa vaiheessa. Robottitiloilla puskuri(bufferi)säiliölle on syytä varata tila tilasäiliön vierestä. Muille säiliöille olisi hyvä löytää muu sijoituspaikka.

Maitohuoneen ilmanvaihto

Vaikka tilasäiliön kylmäkoneisto olisi asennettu konehuoneeseen, jolloin suurin jäähdytyslaitteiston tuottama lämpökuorma on siellä, niin maitohuoneessa pitää olla toimiva ilmanvaihto kosteuden poistamiseksi. Tilasäiliön huohottimen on avauduttava maitohuoneeseen, olipa kyseessä sitten ulos asennettu siilotilasäiliö, jaettu maitohuone tai yksiosainen maitohuone. Tilasäiliön pesun aikana huohottimesta purkautuu vesihöyryä, joka on poistettava huoneilmasta.

Yksityiskohdat viimeistelevät toimivuuden

Maitohuoneen viemäröinti on hyvä toteuttaa leveillä ritilällä peitetyillä lattiakaivoilla, jotka on varustettu kunnollisella putkituksella. Kannattaa kuvitella tilanne, jossa joudutaan tyhjentämään tilasäiliö maidosta. Koko maitohuoneen levyinen kourumallinen lattiakaivo ei ole niin tarkka tilasäiliöhanan paikan suhteen ja onnistuneen lattiakaadon tekeminen leveää kourua kohti on helppoa.

Koko maitohuoneen levyinen kourumallinen lattiakaivo on toimiva ja hyvä ratkaisu. Lattiakaatojen teko leveää kourua kohti on myös helppoa. Kuva: Esa Manninen

Kaikki maitohuoneen viemäröinnit on hyvä miettiä tarkkaan, jotta jälkikäteen ei jouduta rakentamaan viemäröintiputkia lattian päälle. Lypsykoneen ja tilasäiliön pesulaitteet vaativat omat viemäröinnit ja automaattilypsytilalla robotti voi purkaa pesuvedet tilasäiliön hanan luona.

Maitohuoneen ovet on mitoitettava niin, että myös tulevat säiliöt saadaan sisälle ilman suurempia purkutöitä. Helposti irrotettava seinäelementti voi olla yksi ratkaisu ison oven sijasta. Maitoauton kuljettajalle tehdään normilevyinen kulkuovi. Talviajan maidonkeruuta ajatellen oven (ei kuitenkaan kulkuoven!) tai seinän voi varustaa letkuluukulla.

Joka päivä käytössä olevan maitohuoneen lattiaa ei ole helppoa korjata, joten lattiapinnoitus on tehtävä kerralla kunnolliseksi.

Asianmukaisilla työ- ja pesutasoilla, hyvin sijoitetuilla vesipisteillä ja valaistuksella jokapäiväinen maitohuonetyö sujuu hyvin. Maitohuone on myös maitoautokuskin ja laitehuollon työtilaa ja heidän sujuva työntekonsa ja työturvallisuutensa on huomioitava. Laitehuolto tapahtuu nopeasti ja sujuvasti, jos laitteiden ympärillä on riittävästi huoltotilaa ja valoa.

Onnistunut maitohuoneratkaisu