Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Nu ska svämgödseln tas till godo

Flyt- eller svämgödsel innehåller förnybar energi och återvinningsbar näring, men vattnet måste filtreras bort.

Återvinningsekonomin innebär enorma möjligheter för Finland, och därför har den sittande regeringen lyft fram återvinningsekonomin som ett av sina spetsprojekt. Dessutom har man under fjolåret under regi av Sitra förberett en nationell vägkarta för återvinningsekonomin, vars förverkligande följs upp av en mycket inflytelserik styrgrupp under ledning av mininster Kimmo Tiilikainen.

Återvinningsekonomin erbjuder möjligheter för alla branscher, också för mjölkbranschen. Mjölkproduktionens viktigaste sidoflöde, svämmet eller flytgödseln, innehåller både förnybar energi och återvinningsbar näring.

Återvinningen av obehandlad flytgödsel är ändå förknippad med ett stort problem, nämligen gödselns höga vattenhalt. Den orsakar både ekonomiska och tekniska svårigheter inom lagringen, transporten och spridningen på åkern. Det leder i till att flytgödselns näring och energi inte utnyttjas fullt ut.

Separering av flytgödsel i fasta och flytande fraktioner är en välkänd teknik som också används till en del. Men detta löser ändå inte problemet med vattnet.

Valio har utvecklat och tagit patent på en filtreringsmetod som kan innebära en lösning på problemet med flytgödselns höga vattenhalt. I processen bildas en fast fraktion, som innehåller nästan all fosfor och ungefär hälften av totalkvävet från gödseln. Dessutom bildas ett flytande koncentrat, som innehåller nästan all löslig kväve från flytgödseln. Slutfraktionen består av rent vatten, nästan två tredjedelar av den ursprungliga gödselmängden. Den fasta fraktionen kan efter fraktionering användas för produktion av biogas.

I de fullskaliga gårdsförsök där man testat metoden har man fått så lovande resultat, att Valios styrelse har beslutat satsa på att utveckla metoden vidare. Inom ett nystartat projekt planeras nu en försöksanläggning där den nya innovationen utnyttjas. Planeringen tros räcka ett drygt halvår, så beslut om en fortsättning är att vänta i slutet av detta år. Hur som helst innebär beslutet att Valio nu gör stora satsningar i återvinningsekonomi och miljövänlig mjölkproduktion.

Om fraktioneringen av flytgödseln utfaller väl kan det innebära en omvälvning inom vall- och mjölkproduktionen.

Just detta är det centrala målet för den planerade försöksanläggningen. Vi vill kontrollera hur man kan få fraktioneringen att fungera kostnadseffektivt i en kontinuerlig process, och vi vill i synnerhet se hur de fraktioner och den biogas som produceras i processen kan utnyttjas på gårdarna på bästa sätt.

De preliminära resultaten av hur den fasta fraktionen kan användas som fosforgödsel på vall är mycket uppmuntrande. Gödslingsförsöken fortsätter under de kommande växtperioderna.

Det bildas två-tre gånger mera flytgödsel på en mjölkgård än mjölk. Med hjälp av den nya tekniken kan flytgödselns värdefulla näringsämnen utnyttjas mycket effektivare än idag, och med mindre belastning av åkerjorden. Miljöverkningarna minskar, och vi kan dessutom producera biogas.

Det är alltså inte att undra på, att Valios projekt har väckt stort intresse redan innan det kommit ordentligt igång.