Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Noggrann hushållning under tillväxtens år

Både mejeriindustrins och mjölkgårdarnas ekonomiska verksamhetsmiljö är just nu mycket krävande, samtidigt som det finns vissa positiva förväntningar.

Utmaningarna består av den överproduktion som råder på mjölkmarknaden och det svaga ekonomiska läget som lett till att konsumenterna har allt sämre köpkraft. För det positiva förväntningsvärdet står resultaten av Valiogruppens produktutveckling, äkta nyheter som ger konsumenterna ett mervärde. Det är bara genom nyheter som ger mervärde som försäljningsintäkterna kan bibehållas och ökas.

Trots den kraftiga förnyelsen får vi inte glömma att vara noga med finanserna. Inom Valio fortsätter sparprogrammet nu för andra året i följd. Varje sparad euro är lika värdefull som en intjänad euro. När sparmålen väljs gäller det ändå att inte äventyra kärnverksamhetens kvalitet eller volym. De bästa sparobjekten är de åtgärder som gäller strukturella mål, och som ger en bestående kostnadsnytta. Det är samma saker som eftersträvas på nationell nivå i de mycket omtalade strukturella reformerna.

Det som beskrivs ovan gäller lika bra också för den enskilda mjölkgården. I en enkät om mjölkgårdarnas framtidsplaner som utfördes av TNS Gallup våren 2015 frågade man mjölkgårdsföretagarna om de största hindren för en förbättrad konkurrenskraft. Det största hindret var enligt resultaten osäkerheten i jordbrukspolitiken (63 %), men nästan lika ofta nämndes den svaga lönsamheten (57 %).

Var borde då kostnadsjakten på mjölkgården börja? Det handlar om att leda gården utgående från ekonomiska nyckeltal, vilket innebär att man först måste räkna ut de faktiska produktionskostnaderna per liter mjölk.

Enligt enkätresultaten känner ganska få mjölkgårdsföretagare närmare till produktionskostnaden per liter mjölk och dess uppbyggnad på sin gård. Det går att göra en grov kostnadsberäkning redan med beskattningsuppgifterna, men en noggrannare beräkning av kostnaderna per enhet ger så klart bättre grund för inbesparingar och förbättring av produktiviteten. Det lönar sig att utnyttja den ekonomirådgivning och de redovisningstjänster som står till buds som hjälp för gårdens ledning.

I den dagliga och månatliga ledningen är enhetskostnaden per producerad mjölkliter ett alltför osmidigt verktyg. Att helt enkelt räkna ut skillnaden mellan mjölkintäkten och foderkostnaden går redan betydligt enklare, och är ett riktigt praktiskt verktyg i sammanhanget. Ett ännu enklare nyckeltal är att t.ex. jämföra kostnaderna för köpt foder med den mjölkmängd som levererats till mejeriet. Båda nyckeltalen fås enkelt ut från utfodringsrådgivningens dagskalkyl, om man inte själv vill räkna ut dem.

Valio och Valiogruppens andelslag samarbetar med bland annat Finlands Företagarinstitut. Samarbetet ger de Valioanknutna mjölkgårdsföretagarna möjlighet till utbildning om ledning och ekonomiförvaltning för den egna gården. Nya utbildningsgrupper sammansätts på basis av efterfrågan, och du kan anmäla dig till rådgivaren för ditt eget andelslags Valio Kehitys-team.