Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Mjölksektorn utvecklas och intresset för primärproduktionen ökar


Valio fyller i år aktningsvärda 115 år. Det är en fin prestation i en värld, där de stora företagens medelålder redan länge varit sjunkande.

Till exempel har de till sitt marknadsvärde 500 största börsbolagen i USA en medlålder som idag är under 20 år, medan den ännu för några årtionden sedan var över tre gånger så stor.

Stora och mäktiga företag också inom mjölksektorn kan på kort tid kollapsa eller krympa till en skugga av sitt forna jag. Ute i världen finns färska exempel på det, som t.ex. Dean Foods konkurs i USA.

Vad beror det på? Företagens omvärld förändras idag otroligt snabbt, och en fel analys eller långsam reaktion på ett incitament kan bli ödesdigra för såväl små som stora företag.

Valios 115 års seminarium och ägarkryssning i januari var en fin manifestation på en av Valios styrkor, dvs. den goda samhörigheten. Det är en av de pelare som måste vara i skick i ett företag som eftersträvar fortsatt framgång.


Den europeiska mjölksektorn har de senaste åren anpassat sig till livet efter mjölkkvoterna. Förändringen har inte varit problemfri. Före detta jordbrukskommissionären Phil Hogan konstaterade i tiden, att ansvaret för mjölkbranschens företag ökar när kvoterna slopas.

Många av mejeribranschens företag runtom i världen har på den senaste tiden arbetat på att förbättra mjölkmängdernas förutsägbarhet och produktionsstyrningen. Det har också Valio gort, och det är i ägarnas intresse.


Vartannat år anordnas i Vik de så kallade jordbruksvetenskapsdagarna. I år deltog över 650 personer i dagarna, vilket är alla tiders rekord.

Det är ett tecken på att intresset för primärproduktionen är starkt ökande.

Pratet om en tynande näringsgren kan vi glömma, för inom jordbruket löser man stora globala utmaningar.

Den finländska mjölkproduktonen har ovedersägliga fördelar, som kommer att betonas ytterligare inom de närmaste åren. Man ser idag tydliga tecken på att det i den offentliga debatten, vid sidan av klimattemat, kommer upp en oro över jordbruksmarkens snabba minskning och odlingsmetoderna. Samtidigt torde uppskattningen av vallodlingen och den vallbaserade utfodringen att öka.