Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Mjölkproduktionens lönsamhet är ägarstrategins kärnfråga


Att behålla och utöka en marknad som garanterar en tillräcklig producentprisnivå för de Valio-anknutna mjölkgårdsföretagarna både i hemlandet och internationellt är svårt. En ytterligare utmaning är att konsumtionen av dricksmjölk trendmässigt minskar i Finland i en takt på upp till fem procent. Valio gör sitt allt för att marknadsföra mångsidiga mjölkprodukter, men det är ändå klart att konsumtionen av mjölk minskar på närmarknaden.


Den centrala frågan i Valios uppdaterade ägarstrategi är att Valiogruppen övergår till kontraktsproduktion från början av 2021. På det sättet vill vi säkerställa att mjölken utnyttjas så effektivt som möjligt på marknaden Det allra viktigaste målet på lång sikt är att mjölkproduktion ska vara en lönsam näring i Finland också i fortsättningen.


I de nuvarande anskaffningsavtalen är mjölkmängderna överenskomna till slutet av 2022, men kontraktsproduktion kommer att vara en fortgående process, som på Valio följs upp av en styrgrupp bestående av mjölkanskaffningens och produktionens ledning. Gruppen följer med användningen av mjölk och produktionskapaciteten, mjölkproduktionens utveckling och säsongvariation, samt hur mjölkproduktionens förutsägbarhet utvecklas. Styrgruppen rapporterar till de fyra största andelslagens verkställande direktörer hur mjölkmängderna utvecklas och lägger fram förslag till nya mjölkmängder. Situationen kan variera med marknaderna eller hållas stabil. Valio kommer överens om nya mjölkmängder med varje andelslag på lika grunder, och Valios styrelse fastställer principerna för kontraktsproduktionens fortsatta utveckling.


Den andra stora viktiga principen i den förnyade ägarstrategin är mjölkråvarans sammansättning och utjämningen av säsongvariationen. Vår mjölkförädling har gradvis förändrats mot produkter som innehåller allt mindre vatten. Kontraksproduktionsmodellen stöder redan nu högre halter i den producerade mjölken, men prissättningen enligt halterna kommer också i fortsättningen att utvecklas måttfullt i riktning mot allt högre halter. Också om dessa framtida förändringar kommer man att komma överens tillsammans med mjölkanskaffningsandelslagen. Besluten om förändringar av prissättningen fattas av Valios styrelse. Mjölkproduktionens kraftiga säsongvariation är en utmaning med tanke på effektiviteten i fabrikernas kapacitetsanvändning. Målsättningen är att halvera mjölkproduktionens säsongvariation till år 2025. Anskaffningsavtalen mellan Valio och andelslagen stöder denna utveckling. Det vore också skäl för andelslagen att införa olika instrument för att minska säsongvariationerna i sina egna avtal.


Att påverka mjölkens sammansättning och säsongvariationen innebär komplicerade och tidskrävande åtgärder av mjölkgårdsföretagaren. De metoder som baserar sig på utfodring och avel kräver långsiktigt arbete, och för dem är det bra att hämta stöd från olika samarbetspartner.

Inom andelslagen har gjorts ett gigantiskt arbete med att bygga upp kontraktsproduktionssystemet.

Andelslagens styrelse har på olika håll hållit otaliga Teams-möten för att dra upp riktlinjer för avtalen. De verkställande direktörerna och andelslagens övriga personal har gjort de största arbete då de gått igenom hundratals ansökningar om avtalsändringar. Uppbyggnaden av kontraktsproduktion på grundvalen av ett system med fri produktion har varit ett unikt projekt.


Prissättningssystemen i andelslagen är med säkerhet färdiga före julen. En fråga som andelslagen ännu kommer att få arbeta med är frågan om till vem och hur de tilläggsavtalsmängder som frigörs i framtiden ska fördelas på ett jämlikt och rättvist sätt.


Uppbyggnaden av kontraktsproduktionen kräver mycket arbete, men vi tror starkt på att inrättandet av kontraktsproduktion är klokt och lönsamt, och i praktiken också nödvändigt, för oss ägarföretagare i Valiogruppen.