Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Mjölkgårdsföretagarens partner

”Andelslagets syfte är att stöda sina medlemmars företagsverksamhet genom att anskaffa och samla in mjölk från i första hand sina medlemmar, och marknadsföra den vidare, och att också på andra sätt stöda och utveckla medlemmarnas mjölkproduktion.”

Grunden och riktningen för de Valioanknutna andelslagens verksamhet utgår från andelslagets stadgar. Många andelslag har de senaste åren uppdaterat stadgarna enligt den nya lagen om andelslag. Trots att stadgarna i viss mån har ändrats har andelslagens syfte och bransch förblivit i stort sett oförändrad. I min text berör jag mjölkmarknaden och frågorna kring mjölkanskaffningen bara ytligt och koncentrerar mig på andelslagets andra viktiga uppgiftsområde som är att stöda och utveckla mjölkproduktionen.

Under de senaste åren har man inom Valiogruppen satsat på och samtidigt också styrt upp urvalet och innehållet i de tjänster som erbjuds åt mjölkgårdsföretagarna.

Valiogruppens mål för sin mjölkanskaffning är att vara mjölkgårdsföretagarens bästa partner.

Det är ett utmanande mål – men helt realistiskt – och vi tänker lyckas med det. Vår linje är att tjänsterna ska vara tillgängliga endast för de Valio-anknutna mjölkgårdsföretagarna och enligt deras behov. Följaktligen är i princip både Valios och andelslagens experter gratis tillgängliga för gårdarna.

Producenttjänsterna har utformats till sju helheter: Valio Laatu för kvaliteten, Valio Artturi, Valio Kehitys för utvecklingen, Valio Laboratorio, Valio Terveys för djurhälsan, Valio Lypsy och Valmabutiken. Som exempel ska jag här närmare presentera för årstiden aktuella Valio Artturi-tjänsterna och deras innehåll.

Valio Artturi betjänar de Valio-anknutna företagarna

Valio och alla andelslag har experter som har den nyaste kunskapen om vallskörd, ensilering och ensilagekvalitet. Det lönar sig att ta kontakt med dem om man har frågor som gäller ensilage. De ansvarar också för informationen om Valio Artturi i både ägarbreven, Valma och Facebook.

Resultaten av de regionala vallprov som tas inom Valio Arttturi skördetidstjänst publiceras i Valma och med hjälp av dem kan man följa med när det blir dags att skörda ensilaget i landets olika delar. Egna skördetidsprov i kombination med observationer av grödorna är det bästa hjälpmedlet när tidpunkten för skörden ska fastställas.

Med hjälp av råvaruprovet får man snabbt reda på ensilagets utfodringsmässiga värde. På basis av råvaruanalysen kan man förutspå behovet av tillskottsfoder under inneutfodringsperioden. Nu är också skördetids- och råvaruproven liksom ensilageanalyserna gratis för de Valio-anknutna mjölkgårdsföretagarna.

Syftet med alla dessa tjänster är att förbättra lönsamheten i de Valioanknutna mjölkgårdsföretagarnas mjölkproduktion och förbättra effektiviteten i gårdarnas mjölkproduktion. Det kan göras t.ex. genom att höja produktionsnivån, förbättra ensilagets kvalitet och skördenivå, djurens välbefinnande och hälsa, använda billigare produktionsinsatser osv.

Valiogruppens producenttjänster hjälper mjölkgårdsföretagaren med alla dessa och många andra frågor. Ta kontakt med våra experter och utnyttja producenttjänsterna.

Ha en bra växtperiod och njut av den finländska sommaren!