Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Mjölken produceras i samklang med naturen

Inom mjölksektorn går ekonomisk framgång, mindre miljöbelastning och djurens välbefinnande hand i hand.

En mjölkproducerande ko är som en idrottare. För att den ska kunna prestera bra, dvs. producera rikligt med högklassig, fett- och proteinhaltig mjölk, måste den äta rätt.

Hos oss i Finland är näringshalterna och kvaliteten i fodren noga undersökta, och fodret ges under produktionsperioden enligt en noga uträknad utfodringsplan, där också mineral- och spårämnen ingår. Kornas utfodring planeras bättre och noggrannare än måltiderna för oss vanliga människor - kornas ätande kan jämföras med toppindrottarnas ätande.

Också annars måste kons liv måste vara så stressfritt som möjligt, eftersom mental stress snabbt syns i mjölkkvaliteten eller som exempelvis svårigheter att blir dräktig för att föda en ny kalv och inleda en ny laktationsperiod.

För att korna ska uppnå topprestationer måste de ha goda förhållanden: tillräckligt utrymme, möjlighet att röra sig, det ska vara torrt och dragfritt, kon ska ha en bra viloplats och ha kamrater omkring sig som inte retas. Dessutom ska kon ha förtroende för sin skötare.

Mjölkproduktionen lyckas inte om kon utnyttjas för hårt. Ju bättre kon har det, desto effektivare avkastar den. Hög mjölkproduktion är ett utmärkt tecken på att kon mår bra och har goda förhållanden, och att den har ett liv som är värt att leva.

Mjölkproduktionens etik, miljöhänsyn och ekonomisk produktivitet går hand i hand.

När vallen odlas omsorgsfullt, effektivt och yrkesskickligt får man mera högklassigt och mjölkavkastande ensilage per hektar än med en sämre odling, som kräver större areal och där resurser slösas på att samla ihop foder från stora områden och där näringsämnen går till spllli. Foder med dålig kvalitet ger mycket spill och förbättrar inte mjölkproduktionen.

En ickeodlad åker orsakar ofta större belastning på vattendragen än en odlad åker. Vall producerar i Finlands svala förhållanden mycket näring på ett effektivt sätt jämfört med andra växter, näring som kon under mjölkproduktionen förvandlar till en form vi människor kan äta. De insatser som görs för att effektivera och förbättra ensilageproduktionen ger alltså nytta för både miljön och ekonomin.

Syftet med det nya ansvarsprogram som tas i bruk inom Valiogruppen i början av nästa år är att beskriva mjölkhushållningens goda produktionsmetoder, dvs. metoder och åtgärder som leder till topprestationer.

Med de avtal om kvalitet och produktionssätt som ingås kommer vi överens om att arbeta enligt gemensamma spelregler. Med avtalen kan vi visa för de inhemska och internationella köparna av mjölkprodukter att den valioanknutna mjölksektorn har förbundit sig att följa gemensamma verksamhetssätt. Andelslagens instruktörer gör regelbundna utvecklingsbesök där de stöder och sparrar producenterna i deras arbete med att trimma upp sin gård och sina djur för topprestationer.