Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Maitoäytteiden tunnistusyksikkö Valion Seinäjoen aluelaboratoriossa. Kuva: Timo Latomäki

Millaista maitoa robottitiloilta?

Valiolaisten maitotilojen tuottama raakamaito on tunnetusti erinomaista. Tilakoon kasvu ja uusi tekniikka ei ole heikentänyt juurikaan maidon laatua, vaan laatuasiat hallitaan myös automaattilypsyssä.

Vuonna 2015 E-luokkaisen maidon määrä Valioryhmässä ylsi kaikkien aikojen ennätykseen: sen osuus oli ensimmäisen kerran Valion historiassa yli 96 prosenttia – tarkka luku oli 96,1.

Laatuluokkajakauma tavanomaisessa ja robottilypsyssä Valioryhmä v.2010-2015
KLIKKAA KUVA SUUREMMAKSI

E-luokan osuus robottitilojen maidosta on muutaman prosenttiyksikön pienempi, vuonna 2015 se oli 93 prosenttia. Parhaan laatuluokan osuus kaikesta maidosta ei ole pienentynyt, vaikka nyt jo lähes kolmasosa maidosta tuotetaan automaatti- eli robottilypsytiloilla.

Tilakoon kasvun ja uuden tekniikan käytön lisääntymisen on pelätty heikentävän maidon laatua, mutta tulokset osoittavat, että laatu hallitaan myös uusimmalla tekniikalla. Tarkempi tarkastelu osoittaa, että eroja on jonkin verran eri laatutekijöiden osalta tavanomaisen lypsyn eduksi.

Erot ovat tasoittuneet viime vuosina ja kokonaisuutena maidon laatu on siten parantunut. Tulosten laskennassa ja vertailussa ovat olleet mukana kaikkien valiolaisten tilojen hinnoittelunäytteiden tulokset.

Robottitilojen määrä kasvaa tasaisesti

AMS- eli robottitilojen ja niiden tuottaman maitomäärän kehitys Valioryhmissä 2010-2015
KLIKKAA KUVA SUUREMMAKSI

Valiolaisten robottitilojen määrä on kaksinkertaistunut 2010-luvulla (372 • 724 kpl). Koska tilat ovat keskimääräistä isompia, on niiden tuottaman maidon osuus lähes kolminkertaistunut (11 % • 28 %). Kehitys on ollut nopeaa, mutta näyttäisi hieman tasaantuneen.

Valiolaisten robottitilojen määrä on kaksinkertaistunut 2010-luvulla.

Uusi tekniikka tuo aina haasteita myös maidon laadunhallinnassa, mutta tästä huolimatta maidon laatu on parantunut tasaisesti koko 2010-luvun kaikilla tiloilla. Ero tavanomaisten ja robottitilojen välillä on pienentynyt.

Vuonna 2010 E-luokan maidon osuus robottitiloilla oli 6,5 prosenttia pienempi ja viime vuonna 4,2 prosenttia pienempi tavanomaisesti tuotettuun maitoon verrattuna. 2-luokkaisen maidon osuus lähestyy nollaa kaikilla tiloilla, mikä on erinomainen asia!

Soluluvut alentuneet ja vaihtelu tasaantunut

Solulukujen aritmeettiset keskiarvot tavanomaisessa ja robottilypsyssä Valioryhmä v.2010-2015
KLIKKAA KUVA SUUREMMAKSI

Vuonna 2010 kaikkien tilojen solulukujen aritmeettinen keskiarvo oli 155 000/ml. Vuonna 2015 se oli 149 000/ml. Robottilypsyssä aritmeettiset solulukukeskiarvot ovat keskimäärin 40 000/ml suuremmat kuin tavanomaisessa lypsyssä.

Solulukuvertailut kertovat tason alentuneen ja vaihtelun tasaantuneen molemmissa ryhmissä viimeisten vuosien aikana. Soluluvut ovat korkeimmillaan heinä–elokuussa ja matalimmillaan talvisaikaan. Vuonna 2015 vaihtelu eri kuukausien välillä oli noin 20 000/ml, kun se viisi vuotta aiemmin oli yli kaksinkertainen eli reilut 40 000/ml.

Bakteerimäärät vakiintuneet

Bakteerimäärien aritmeettiset keskiarvot tavanomaisessa ja robottilypsyssä v.2010-2015
KLIKKAA KUVA SUUREMMAKSI

Bakteeritulosten aritmeettiset keskiarvot ovat viime vuosina vaihdelleet 9 000 molemmin puolin. Alin vuosikeskiarvo, 8 500/ml, on vuodelta 2013 ja korkein, 9 700/ml, vuodelta 2011.

Bakteerien määrissä on myös nähtävissä pieni ero robotti- ja tavanomaisen lypsyn välillä. Kuukausikeskiarvot ovat noin 2 500/ml korkeammat robottilypsyssä kuin tavanomaisessa lypsyssä. Bakteerit ovat niin ikään korkeimmillaan kesällä, vaihtelu eri kuukausien välillä on suurimmillaan yli 5 000/ml.

Jäätymispisteen alenema hyvällä tasolla

Jäätymispisteen alenema kertoo, onko maidossa mahdollisesti ylimääräistä vettä. Arvo voi olla poikkeava myös silloin, kun eläinten ruokinnassa on puutteita. Normaali taso on yli 520 m°C.

Jäätymispistetulosten aritmeettiset keskiarvot tavanomaisessa ja robottilypsyssä Valioryhmä v.2010-2015
KLIKKAA KUVA SUUREMMAKSI

Valiolaisten tilojen jäätymispisteen aleneman vuosikeskiarvo on noussut 527 m°C:sta 529 m°C:een, robottitiloilla vastaavasti
525 m°C:sta 527 m°C:een. Ero robotti- ja tavanomaisen lypsyn välillä on pari yksikköä. Vuodenaikaisvaihtelu on melko suurta, noin 5–7 m°C. Arvot ovat matalimmillaan kesäkaudella.

Antibioottitapauksista yli kolmannes robottitiloilta

Lypsyrobottitilojen osuus Valioryhmän antibioottitapauksista on suhteellisesti suurempi kuin tilojen prosenttiosuus 10–12 antaisi odottaa. Viimeisten vuosien aikana noin 40 prosenttia tapauksista eli reilut 10 on tapahtunut robottitiloilla.

Antibioottitapausten määrä Valioryhmä v.2011-2015
KLIKKAA KUVA SUUREMMAKSI

Syinä ovat useimmiten tietokoneelle tehdyt merkintävirheet tai jokin muu inhimillinen tekijä. Varsin harvoin syy on tekninen vika, vaikka niitäkin joskus tapahtuu.