Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Mera inflytande - och ansvar

Beredningen av CAP-reformen, som ska omforma EU:s gemensamma jordbrukspolitik, fortsätter. En av nyckelfrågorna för Finland är att säkerställa de produktionsbundna stöden.


Kommissionen offentliggjorde strax före jul sin syn på CAP-reformens riktlinjer. Meddelandet innehöll många öppna frågor, vilket inte överraskade någon.

Kommissionens planer på att öka medlemsstaternas påverkningsmöjligheter vid tillämpningen av CAP innebär däremot en stor förändring. Kommissionen vill ändå inte nationalisera jordbrukspolitiken, utan erbjuda en modell där de gemensamma ramarna överenskoms på EU-nivå.

Om medlemsländerna själva får bestämma mera om hur jordbrukspolitiken tillämpas, blir det lättare att beakta de särskilda förhållandena i Finland. Makt innebär ökat ansvar. Finland har inte råd att förstöra det för sig genom inbördes stridigheter.


Situationen gällande CAP-beredningen ser bättre ut än för ett år sedan. Då verkade det ännu som om en riskhantering av den typ med försäkringar som används i USA skulle utgöra en stor del av EU:s jordbrukspolitik. Nu verkar kommissionen ha tänkt om.

Man har i Finlan, och säkert också i alla andra EU-länder, undersökt hur skördeskadeförsäkringarna fungerar. Slutsatserna har hittills varit likartade: ett storskaligt europeiskt skördeskadeförsäkringssystem är inte ännu aktuellt som en del av jordbrukspolitiken.

En central fråga för Finland - och särskilt för den finländska mjölksektorn - i CAP-reformen är att se till att de produktionsbundna stöden fortsätter. Mjölkkobidraget som betalas i stödområde AB är ett produktionsbundet EU-stöd, som Finland jobbar hårt för att hålla kvar. Trots att vi inte ännu fått svart på vitt om saken ser verkar det kunna bli en fortsättning.


Marknadsarrangemangen är en del av den gemensamma jordbrukspolitiken. Just nu plågas hela den europeiska mjölksektorn av problem på grund av Europas överfulla lager av mjölkpulver. Priset på mjölkpulver har pressats till exceptionellt låg nivå.

I år köps undantagsvis inte fettfritt mjölkpulver in till interventionslagren till ett fast pris utan på basis av ett anbudsförfarande. I praktiken godkänns erbjudandena inte alls eller så godkänns endast anbud med ett ytterst lång pris. Det här är ett klokt beslut, eftersom man borde bli av med de nuvarande lagren.

Interventionssystemet är en del av den gemensamma marknadsordningen och mjölksektorns skyddsnät. Senast i samband med CAP-reformen - helst redan mycket tidigare - borde man få fram ett bättre system än interventionssystemet för att förebygga och handskas med mjölkkriser.


Kommissionen väntas offentliggöra sitt förslag till finansiering av nästa programperiod i slutet av maj. Finansieringen av CAP pressas nu av Brexit och många andra saker.

Just nu är CAP:s andel av EU:s budget ca 38 procent. Med ett annat räknesätt kostar CAP för tillfället ca 30 cent per EU-medborgare och dag, vilket inte är mycket, trots att inte alla tycker så.

I juni väntas kommissionen ge sina förslag till lagstiftning om den kommande jordbrukspolitiken. Därefter följer en lång armbrytning mellan kommissionen, parlamentet och medlemsstaterna.