Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Med ensilage får vi goda resultat

De Valio-anknutna andelslaget har under våren informerat om att prissättningen enligt mjölkens halter kommer att ändras i början av nästa år.


Målet är att följa mjölkfettets och -proteinets faktiska marknadsvärden. I fortsättningen betalar man mera än förut för mjölkens värdedelar, fettet och proteinet.

Mjölkens halter påverkas av bl.a. valet av koras, aveln och utfodringen. Genom förändringen ökar betydelsen av de egna fodren, och särskilt betydelsen av högklassigt ensilage. Ensilaget gömmer på en ekonomisk och ekologisk möjlighet.

Ensilagets produktionskostnad varierar kraftigt mellan olika gårdar. Enligt projektet NurmiArtturi i södra Österbotten var produktionskostnaden för ensilage i medeltal 18,6 cent per liter mejerimjölk. Variationen mellan gårdarna var 12,7-25,5 cent per liter mejerimjölk.

Omräknat i euro var skillnaden mellan de lägsta och de högsta kostnaderna per år ca 50 000 euro i en besättning med 40-50 kor och ca 130 000 euro i en besättning med 110-120 kor. Hektarskörden var den faktor som inverkade mest på produktionskostnaden: det lönar sig alltid att eftersträva en så stor skörd som möjligt.


En effektivering av produktionen står inte alltid i konflikt med minimering av miljöolägenheterna.

Vall är en potentiell kolsänka, om man vill utveckla odlingen i den rikntingen genom att bland annat kompletteringsså, förlänga vallens livslängd och hålla en hög skördenivå.

Det ger mindre bearbetning som påskyndar friläggningen av kol. Om vi övergår till vegetabilisk mat skulle vallarna inte längre behövas, och kolreserverna skulle friläggas i accelererande takt. Vallodlingens positiva miljöeffekter balanserar upp utsläppen från animalieproduktionen. Vallodling är en prodktion som passar i Finlands förhållanden, där vi har en sval, kort sommar och ett fuktigt klimat.


På mjölkgårdarna satsar man på ensilageproduktion, vilket syns i intresset för smågruppsverksamhet med valltema, och i att användningen av Artturi-tjänster ökar allt mera.

Kon är kunden för vallodlingens produkter. På gårdsnivå uppnås det bästa resultatet när utfodringen optimeras aktivt med en maximal ensilagegiva.

De viktigaste i vallodlingen är att bland annat få god smältbarhet (D-värde 68-70), god proteinhalt och god ensileringskvalitet.


I norden används ofta värdet energikorrigerad mjölkproduktion (EKM) som nyckeltal för produktionen. Där beakas också mjölkens fett- och proteinhalt och laktos, om laktoshalten analyserats.

ProAgria publicerade i mars resultaten av kokontrollen. EKM-resultatet översteg i fjol för första gången gränsvärdet 10 000 kilo i Finland och var 10 129 kilo per ko.

Vid produktionen av höga halter är det viktigt att följa upp och förbättra utfodringen och de dagliga ladugårdsrutinerna. I fjol lanserades Valmas nya KPI-mätare, som stöder detta arbete. Genom att ställa upp mål för produktionen, dagligen följa med mjölkmängderna och reagera på förändringarna behärskat och korrekt vid rätt tid får vi resultat.

Det finns många metoder vi kan använda. Det lönar sig att avsätta tid för produktionsledningen. Det är alltid klokt att utveckla sitt eget kunnande och anlita goda experter som sparrar till goda resultat.