Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Kuva: © Ian Allenden ǀ Dreamstime.com

Maitotila pankin asiakkaana

Maataloudessa eletään hyvin haasteellisia aikoja. suomalaisella maitotilalla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet selviytyä uskomalla tulevaan, työskentelemällä oikeiden asioiden parissa sekä tekemällä oikeita valintoja ja ratkaisuja. Pankki haluaa olla mukana ja tukena tilojen arjessa.

Maatalouden investointikohteita voidaan rahoittaa pankkilainalla sekä osamaksuja leasingrahoituksella. Isoissa inves-toinneissa, kuten esimerkiksi navetan rakentamisessa, investointiavustus ja korkotukilaina ovat ratkaisevassa asemassa.

Karjatilan koneinvestoinneissa osamaksutai leasingrahoitus on usein varteenotettava vaihtoehto. Esimerkiksi lypsyrobotti, ruokintalaitteet ja työkoneet sopivat hankittavaksi osamaksutai leasingrahoituksella. Ostettava laite tai kone toimii silloin oman rahoituksensa vakuutena, jolloin tilan vakuudet säästyvät muihin rahoitustarpeisiin.

Nämä rahoitusmuodot mahdollistavat sen, että takaisinmaksuaika voidaan määritellä kohdekohtaisesti teknisen elinkaaren perusteella. Tällöin edellinen laite on jo kuoletettu, kun uuden laitteen osto on edessä.

Leasingrahoitettujen kohteiden verotus poikkeaa perinteisesti rahoitettujen kohteiden verotuksesta. Leasingkulut voidaan vähentää kokonaan verotuksessa, eli ne eivät ole poistomenettelyssä. Leasingrahoitus muuttaa taserakennetta ja mahdollistaa monipuolisemman verosuunnittelun. Se tasoittaa myös arvonlisäveroja, kos-ka arvonlisävero sisältyy kuhunkin maksu-erään. Erityisesti tästä on apua kuukausimenettelyssä oleville tiloille.

Uusi navetta iso investointi

Lypsykarjatilan suurin investointi on yhä navetan rakentaminen. Vaikka taloustilanne tällä hetkellä ei näytä valoisalta, voidaan uuden navetan rakentamista suositella, jos perusedellytykset investoinnille täyttyvät. Ensimmäinen lähtökohta on se, että tilan talous on kunnossa. Ylivelkaisen tilan ei kannata ryhtyä näin suureen investointiin.

Uuden navetan rakennuskustannusten on pysyttävä lehmäpaikkaa kohden sellaisena, että investointi laskelmissa kannattaa. Tilan peltopinta-alaa tulee olla riittävästi, eli vähintään yksi hehtaari lehmäpaikkaa kohden. Jos peltopinta-ala koostuu pitkälti vuokramaista, vuokrasopimusten pitää olla pitkäaikaisia.

Yksi tärkeimmistä perusteista on, että tilalla on ammattitaitoa, ja lehmien keskituotokset ovat vähintäänkin 9 000 litraa meijerimaitoa.

Kaikista tärkeintä on kuitenkin se, että navettainvestoinnin tekijä on täydestä sydämestä lehmäihminen.

Tällä hetkellä tilalla, jolla kaikki kriteerit ovat kohdallaan ja jolla on tarve navettainvestointiin, on mahdollisuus saada pankki rahoittamaan hanketta. Koska yleinen rakentaminen on vähentynyt markkina-tilanteen vuoksi, on aikaisempaa paremmat edellytykset saada edullisemmin niin hyviä rakentajia kuin tarjouksia rakennusmateriaaleista.

Uuden navetan investointiavustus on 40 prosenttia AB-alueella ja 35 prosenttia C-alueella. Nuoret viljelijät voivat saada 10 prosenttia korkeampaa avustusta. Näihin investointeihin voidaan myöntää lisäksi korkotukilainaa 60 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Ongelmatilanteita ja riskien hallintaa

Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa viljelijän ei pidä pelätä ottaa yhteyttä pankkiin. On parempi, että tulee ajoissa keskustelemaan rahahuolista kuin se, että tilan tilanne pääsee siihen pisteeseen, että lainat ovat hoitamatta ja kassakriisi uhkaamassa.

Pankit suhtautuvat periaatteessa myönteisesti lainajärjestelyihin, joskin jokaisen päätöksen on perustuttava luotonhoitokykyyn. Pankit voivat tehdä muutoksia laino-jen lyhennysohjelmiin tai myöntää lainaa ylimenokauden ajaksi, esimerkiksi yritystilin luottolimiitin muodossa.

Toisiin ongelmatilanteisiin voidaan myös varautua. Tilan vakuutusten tulee olla kunnossa. Vakuutusten tulee kattaa tuotantoseisokit sekä tuotanto-omaisuudelle sattuvat vahingot. Viljelijän olisi hyvä teettää esimerkiksi sähkökartoitus, jonka avulla pystytään löytämään tilalla olevia riskikohteita.

Yrittäjän terveys on arvokas asia. Jos jotain sattuu, on hyvä olla olemassa kattava sairaskuluja tapaturmavakuutus. Nopea hoitoon pääsy ja kuntoutus mahdollistavat yrittäjän palaamisen nopeasti työnsä pariin.

Riittävä henkivakuutus ja lainaa varten myönnetty takaisinmaksuturva auttavat selviytymisessä vaikeammissa tilanteissa. Myös tilan perusdokumenttien tulisi olla ajan tasalla: avioehtosopimuksen, testamentin ja edunvalvontavaltuutuksen.

Vaikka lainojen markkinakorot ovat juu-ri nyt alhaalla, näin ei ehkä jatku ikuisuuksia. Tämän vuoksi ajoissa hoidettu korkojen suojaus on hyvä keino välttää korkokustannuksien äkilliset nousut.

Maatilan päivittäinen rahaliikenne ja kassanhallinta 

Tarkka kirjanpito ja sen seuranta sekä kuukausittainen ennakkoon tehty budjetointi ovat tärkeitä apuvälineitä maksuvalmiuden suunnittelussa. Kun nämä asiat ovat kunnossa, on helpompi kääntyä pankin puoleen lainaa hakiessa tai kassavajeen uhatessa.

Tilan oma suunnitelmallinen rahaliikenteen hoito on tärkein apu maatilan maksuvalmiuden hoitamisessa.

Jokaisella maatilalla tulisi olla suunnitelma yllättävien menojen varalle. Parasta tietenkin olisi, että tilalta löytyisi oma vararahasto.

Usein näin ei kuitenkaan ole. Tällöin pankki pystyy tarjoamaan vaihtoehdon kätevästä vararahastosta, joka on kytketty maatilan yritystiliin. Tilin luottolimiitillä

voidaan hoitaa tilapäisiä rahoitustarpeita, esimerkiksi rehujen ja lannoitteiden ostoja, silloin kun niistä on parhaimmat tarjoukset. Tililimiittiä ei ole kuitenkaan tarkoitettu pysyvän maksuvalmiusvajeen hoitamiseen.

Tilan rahaliikenteen hallinnassa auttaa, kun yksityistalouden ja maatilan tilit ovat erillisiä. Tällöin on helpompi seurata maksuliikennettä ja arvioida myös yksityistalouden menoja. Tilan verotuskirjanpitokin helpottuu, kun maatilan tilillä on vain maatalouden tilitapahtumia. Isäntäväki voi esimerkiksi maksaa tilan tililtä yksityistilille itselleen ”kuukausipalkkaa”, jolla yksityismenot hoidetaan.

Vaikka maatalouden tilanne ei tällä hetkellä näytä kaikilta osin valoisalta, pitäisi investoida, korjata vanhaa ja ostaa peltoakin. Maailma menee vääjäämättä eteenpäin. Maatalouden rakennekehitys ei jää polkemaan paikoilleen: sukupolvet vaihtuvat ja uudet yrittäjät kehittävät tiloja omien suunnitelmiensa mukaisesti. Maitotilat ovat tärkeänä osana tätä kehitystä.