Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Maitonäytteet ohjataan aluelaboratorion kylmiöstä automaatiolinjalle tunnistamista ja käsittelyä varten. Tunnistusyksikkö ohjaa näytteet analysaattoreille, mikäli niille löytyy analyysitilaus. Kuva: Hanna Laitinen

Maitonäytteet matkaavat VIP-luokassa

Valiolaisten maitotilojen tilasäiliömaidon näytteenotossa ja analysoinnissa tapahtui muutos vuoden 2015 syksyllä – näyte otetaan jokaiselta tilalta joka hakukerralla. Seinäjoen aluelaboratoriossa analysoidaan nyt maitonäytteitä viikon jokaisena päivänä.

Valion Seinäjoen aluelaboratorioon matkaa kylmäketjussa 30 millilitran näyte kaikilta tiloilta jokaiselta maidonhakukerralta. Maitoauton kuljettaja ottaa näytteen esikoodattuun saranakannelliseen näytepikariin. Ennen näytteenottoa hän lukee pikarin koodin auton KAMU-laitteen viivakoodilukijalla, jolloin koodi yhdistyy tilan tietoihin.

Näyte otetaan automaattisesti 35 tippana eli sykäyksenä maitovirrasta. Tieto edellisen haun maitomäärästä määrää tippojen ottotaajuuden. Mitä isompi tilan maitomäärä on, sitä harvemmin tippoja tulee näytteeseen.

Kuljettaja ei avaa näytepikarin kantta käsin, vaan avaajalla. Näytteenottolaitteen suojus suojaa pikaria näytteenoton aikana. Näyte laitetaan heti auton jääkaappiin, jonka lämpötilaa seurataan anturilla.

Kuljettaja ei avaa näytepikarin kantta käsin, vaan avaajalla. Näytteenottolaitteen suojus suojaa pikaria näytteenoton aikana. Kuva: Petteri Tahvanainen

Jos näytteenottolaite tai jääkaappi ei toimi kunnolla, kuljettaja tekee poikkeamaraportin, jotta tilanne saadaan nopeasti korjatuksi. Tällöin koko reitin näytteet jäävät analysoimatta. Havaitessaan näytteenotto-ongelman yksittäisellä tilalla, kuljettaja merkitsee tussilla ruksin pikarin kanteen. Merkattua näytettä ei analysoida.

Tuotantolaitokseen saavuttuaan kuljettaja vie näytteet kylmiöön ja lähettää näyteja lämpötilatiedot sähköisesti Seinäjoen aluelaboratorioon. Näytetiedosto kertoo, mikä koodi vastaa kunkin tilan tietoa.

Siellä näyte analysoidaan tai hävitetään sen mukaisesti, mitä analysointisuunnitelmassa on määritelty. Näytteenotto, kuljetus ja analysointi muodostavat pitkän ketjun, joka pitää hallita joka päivä.

 

Havaitessaan näytteenottoongelman yksittäisellä tilalla, kuljettaja merkitsee tussilla ruksin pikarin kanteen – näin merkittyä näytettä ei analysoida. Kuva: Hanna Laitinen

Jos kuormanäytteestä on löytynyt antibioottijäämiä, jäämät testataan tilakohtaisista näytteistä maidon vastaanotossa.

Kuriiri vie näytteet Seinäjoelle

Maitoautot jättävät näytteet pääsääntöisesti tuotantolaitosten näytekylmiöihin. Lisäksi Kouvolassa on näytteiden jättöpaikka. Kuriiriautot kuljettavat näytteet Seinäjoen aluelaboratorioon aamukuudeksi.

Etelän kuriiri lähtee Kouvolasta ja ajaa Riihimäen ja Tampereen kautta Seinäjoelle. Idän kuriirin lähtöpiste on Joensuu, josta matka taittuu Lapinlahden, Äänekoskeen ja Jyväskylän kautta. Pohjoinen alkaa Oulusta ja välipysähdykset ovat Haapavedellä ja Toholammilla.

Lisäksi Lapinlahdelta Seinäjoelle päivittäin ajava kerma-auto tuo kuriirin lähdön jälkeen Lapinlahdelle tulleet näytteet Aluelaboratorioon iltapäivisin.

Kylmiöissä ja kuriirin kyydissä näytteiden lämpötilaa seurataan loggereilla, joiden tiedot puretaan laboratoriossa ennen analysointia.

Automaatio tunnistaa ja lajittelee

Aluelaboratorion kylmiöstä maitonäytteet ohjataan automaatiolinjalle tunnistamista ja käsittelyä varten. Autojen lähettämät näytetiedot luetaan ja näytteet tunnistetaan niiden perusteella. Tunnistusyksikkö ohjaa näytteet analysaattoreille, mikäli niille löytyy analyysitilaus. Jos tilausta ei ole, näytepikarit ohjautuvat hävitettäviksi.

Aluelaboratorio tekee joka kuukaudelle etukäteen analysointisuunnitelman reittikohtaisesti siten, että kaikille reittien tiloille tulee kolme hinnoittelunäytettä ja yksi lisänäyte. Suunnitelma tehdään tietokoneohjelmalla, joka arpoo näytteenottopäivät kaikille reiteille.

Jos tila on jostain syystä kahdella reitillä tai vaihtaa reittiä kesken kuukauden, voi näytteiden määrä olla suurempi tai pienempi.

Näytteeseen tulee eri tunnus sen mukaan, vaikuttaako se maidon hinnoitteluun vai ei. Jos näyte on suunnitelmassa merkitty hinnoittelunäytteeksi (H), sen tulokset ovat mukana hinnoittelun laskennassa, toisin kuin lisänäytteiksi (L) merkittyjen. Tunnukset H ja L ovat näkyvissä myös Valmassa analyysitulosten kohdalla Analyysit Hinnoittelu / Lisä -näytöllä.

Analysointisuunnitelmaan tulee lisäyksiä tiloilta ja neuvonnasta sekä automaattisesti järjestelmästä. Tilat tekevät tilaukset Valman näytetilaus -toiminnon kautta. Järjestelmä lisää suunnitelmaan myös automaattisia pyyntöjä: tilalle lisätään analysointitilaus seuraavalle mahdolliselle kerralle, mikäli bakteeritulos on yli 50 tai solutulos yli 250.

Jos hinnoittelunäytetilaus ei jostain syystä toteudu, järjestelmä lisää tilan kohdalle uuden tilauksen seuraavalle mahdolliselle kerralle. Näin käy esimerkiksi silloin, kun näytteet todetaan lämmenneiksi tai jäätyneiksi.

Aluelaboratorio varmistaa laadun

Näytteiden laadunvarmistus perustuu bakteeritulosten osalta näytteiden lämpötilan seurantaan ja reitin bakteerien tulostason valvontaan. Lämpötilan seuranta tapahtuu maitoautojen KAMU-järjestelmän lähettämien tietojen ja loggereiden tietojen perusteella. Laboratorion LATO-järjestelmä seuraa myös reitin bakteerien tulostasoa.

Jos lämpötilakriteerit eivät täyty, näytteitä ei analysoida tai niiden tulokset hylätään.

Jos bakteeritulokset poikkeavat reitin normaalitasosta tai reitillä on peräkkäin useita korkeita tuloksia, kaikki tulokset hylätään. Tällöin on syytä epäillä, että näytteet eivät ole edustavia esimerkiksi näytteenottolaitteen vian vuoksi.

Tieto poikkeavista tuloksista tulee neuvojalle, joka käynnistää korjaavat toimenpiteet yhdessä liikennöitsijän kanssa näytteenoton edustavuuden parantamiseksi.

Analysoinnin laatua varmistetaan jatkuvasti laboratorion analysaattoreiden kalibroinnin ja laadunvarmistusnäytteiden avulla. Jos laadunvarmistusnäytteiden tulokset ovat poikkeavia, laite kalibroidaan ja tarvittaessa huolletaan. Tulokset, jotka saattavat olla virheellisiä, poistetaan.

Laadunvarmistuksen piirissä ovat kaikki hinnoitteluja lisänäytteistä tehtävät analyysit (rasva, valkuainen, laktoosi, solut, bakteerit, kuiva-aine, jäätymispiste, urea ja happoluku).

Kalibrointinäytteillä analysaattorit säädetään mittaamaan analyysit oikein. Samoja näytteitä käytetään myös päivittäisessä tulostasojen seurannassa aina ennen analysoinnin aloittamista. Päivittäisen analysointityön aikana laitteiden tulostasojen oikeellisuutta seurataan kontrollinäytteellä.

Koostumussoluanalysoinnissa joka sadas näyte on kontrollinäyte, joilla on hyväksymisrajat: jos tulos ei ole hyväksytyissä rajoissa, syy selvitetään ja kaikki edellisen kontrollinäytteen jälkeen analysoidut näytteet analysoidaan uudelleen. Maitolaboratoriossa kontrollinäyte mitataan noin 50–60 kertaa työpäivän aikana.

Analysaattoreilta tulokset siirtyvät laboratorion tietokantaan raportoitavaksi. Ennen raportointia tarkistetaan vielä kylmäketjun toimivuus ja näytteiden ikä.

FinaS-laboratorio

Valion Seinäjoen aluelaboratorio on akkreditoitu (FiNAS). Lisäksi raakamaitonäytteistä tehtävillä analyyseillä on Eviran hyväksyntä. Akkreditointi ja hyväksyntä edellyttävät, että FiNAS arvioi laboratorion toiminnan vuosittain.