Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Uusien eläinten ostaminen vasikkana on melko turvallinen tapa lisätä karjaa. Vasikoissa on vähemmän taudinaiheuttajia ja ne ehtivät saada vastustuskyvyn karjassa esiintyville mikrobeleille ennen poikimista. Kuva: Anu Artjoki

Lisää eläinmäärä hallitusti

Eläinmäärän hallittu lisääminen vaatii paneutumista. Suunnittelu tulee aloittaa jo noin kolme vuotta ennen isomman navetan käyttöönottoa.

Eri tiloilla eläinmäärän lisäämisen toteutus voi vaihdella olosuhteista riippuen. Kuten monessa muussakin asiassa, ei kannata ripustautua esteisiin vaan keskittyä mahdollisuuksiin.

Jos ajautuu ostamaan viime tingassa tiineitä hiehoja monesta paikasta, tulee varmasti ongelmia! Ongelmia tulee sekä eläinten sosiaalisen sopeutumisen että tarttuvien tautien suhteen, jotka molemmat madaltavat eläinten tuotosta ja kannattavuutta. Sekä eettiset että taloudelliset seikat puoltavat huolellista suunnittelua ja toimeenpanoa.

Yleistä eläinten ostoista

On hyvä muistaa, että mitä harvemmasta karjasta ostaa eläimiä, sitä pienempi riski on saada monia tarttuvia tauteja tai niitä aiheuttavia mikrobien alalajeja karjaansa. Turvallisinta on ostaa sellaisia karjoja tai sellaisista karjoista, jotka eivät itse ole ostaneet uusia eläimiä 10–15 vuoteen. Tällöin voi välttyä todennäköisesti saamasta esimerkiksi tarttuvia sorkkasairauksia (ja niitä aiheuttavien mikrobien uusia alalajeja) tai M. bovista karjaansa.

ETT ry:n terveystodistuksia tulee kuitenkin aina käyttää, jotta kaikki merkittävät taudit tulevat huomioiduksi. Uuden eläimen pitäminen karanteenissa ainakin muutaman viikon ajan on suositeltavaa, jotta piilevät tai muutossa puhkeavat taudit ehtisivät parantua.

Eläinten ostossa on aina riskinsä

Turvallisin tapa lisätä eläinmäärää on tuottaa eläimet itse. Tarttuvien tautien suhteen täysin turvallista eläinten ostoa ei ole. Vähintään saa monien tuttujen mikrobien (S. aureus, KNS, rotavirus, treponema jne.) uusia alakantoja, joille useimmilla eläimillä karjassa ei ole puolustuskykyä, koska ne eivät ole aikaisemmin kohdanneet juuri sitä alalajia.

Tämä johtaa siihen, etenkin jos ostetaan lähellä uuden/laajennetun navetan käyttöönottoa reilusti uusia eläimiä karjaan, että karjan terveys ”huojuu” ainakin ensimmäisen vuoden ajan (utareterveys, sorkkaterveys, vasikkaripulit jne.).

Tarttuvien tautien suhteen täysin turvallista eläinten ostoa ei ole.

Tilanne rauhoittuu selvästi, kun kaikki eläimet ovat saaneet vastustuskykyä kaikille karjassa esiintyville mikrobeille ja niiden alalajeille, edellyttäen että olosuhteet ja hoito muuten ovat kunnossa. Toki voi saada jonkin täysin uudenkin taudin, kuten tarttuvan sorkkasairauden, Mycoplasma boviksen tai Str. agalactiaen kaupan päälle.

Lisääminen omien eläinten avulla

Hiehovasikoiden lisääminen omista hiehoista tai lehmistä on aloitettava jo noin 2,5–3 vuotta ennen laajentamista, jotta ehtii käyttää naaraspuolista seksattua spermaa ainakin kaikille hiehoille (tiinehtyvät paremmin kuin lehmät).

Elleivät uudet vasikat/hiehot mahdu omaan navettaan, voi niitä kasvattaa esimerkiksi tyhjillään olevassa naapurin navetassa. Navetan ylitäyttöä ei pidä harrastaa – se on lainavastaista ja johtaa lähes aina ravinnonsaanti- ja terveysongelmiin.

Lisääminen ostamalla vasikoita

Melko turvallinen tapa lisätä eläinmäärää on ostaa uudet eläimet jo vasikkana suoraan tiloilta. Ne voi kasvattaa yhdessä omien vasikoiden/hiehojen kanssa (esimerkiksi tyhjillään olevassa naapurin navetassa).

Ensinnäkin vasikoissa on yleensä vähemmän taudinaiheuttajia, kuten tarttuvia sorkkasairauksia aiheuttavia mikrobeja, kuin aikuisissa hiehoissa, mikäli ne on pidetty erillään vanhemmista eläimistä. Toiseksi eläinpopulaatio ehtii saada vastustuskyvyn kaikille karjassa esiintyville mikrobeille ennen kuin ne poikivat, jolloin tilanne on yleensä rauhallinen uuden navetan käyttöönoton ja poikimisten alkamisten aikoihin.

Vasikoita ostettaessa tulee olla tarkkana myyvän karjan M. bovis -vapauden suhteen. Älä koskaan ostaa pitoeläimiä välitysvasikka-autosta! Tartuntariski on tällöin merkittävä.

Lisääminen ostamalla tiineitä hiehoja

Turhan moni laajentaja näyttää ajautuvan siihen, että viime tingassa ostetaan tiineitä hiehoja monesta karjasta. Tämä toimintatapa aiheuttaa varmasti kaikkein eniten ongelmia, koska monia mikrobeja ei kyetä poissulkemaan edes terveystodistusten avulla.

Jotta yksittäiselle eläimelle annetaan mahdollisimman hyvät eväät selvitä muutosta, tulee hieho tuoda uuteen karjaan vähintään kaksi kuukautta ennen laskettua poikimisaikaa. Mitä aikaisemmin se tuodaan karjaan, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on selvitä sosiaalisesti muutosta. Mikrobien alakannat tai kokonaan uudet mikrobit tulevat tutuiksi puolin ja toisin.

Muuton aiheuttama stressi lisää uuden eläimen riskiä sairastua. Edelleen pätee, että mitä harvemmasta karjasta ostaa, sitä vähemmän ongelmia todennäköisesti tulee. Mitä vähemmän myyvä karja on ostanut eläimiä, sitä turvallisempaa ostaminen yleensä on.

Lisääminen ostamalla lopettavan tilan eläimet

Monet ostavat 1–2 karjanpidon lopettavan tilan eläimet/eläimiä. Tämä vähentää uusien mikrobien tai niiden alalajien määrää ja kokemukset ovat yleensä olleet hyviä, kunhan kyseessä ovat ns. suljettuna pidetyt karjat, joihin ei ole pitkiin aikoihin ostettu uusia eläimiä.

Eläinten yhteensovittaminen tapahtuu parhaiten kesällä laitumella, koska siellä on tilaa väistää ja väljyydestä johtuen tartuntapaine pysyy kohtuullisena.

Poikimistahti uudessa navetassa

On järkevää suunnitella etukäteen poikimistahti uudessa navetassa. Kaikki eivät voi poikia yhtä aikaa tai edes 1–2 kuukauden sisällä uuden navetan käyttöönotosta. Vasikkatilat loppuvat ja isäntäväki uupuu, kun työtä ja uuden opettelemista on liikaa.

Tavoitteena voisi olla esimerkiksi lähes täysi navetta 6–12 kuukauden jälkeen. Tämäkin asia tule päättää ja ottaa huomioon taloudessa ja uusien eläinten hankinnassa.