Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Arvolan Karjapihan umpilehmät pressuhallissa lomapäiviä viettämässä. Lean-pilotin aikana Arvolan Karjapihassa parannettiin muun muassa lehmien olosuhteita ennen ja jälkeen poikimisen. Kuva: Jukka Määttä

"Lehmä ei ole Toyota"- LEAN maitotilalla

Valioryhmä järjesti yhdessä Suomen Yrittäjäopisto kanssa vuoden kestäneessä Lean-johtamiskurssin, jolle osallistui yhdeksän maitotilayrittäjää ympäri Suomen.

Lean on Japanissa Toyotan tehtaalla kehitetty jatkuvan parantamisen johtamisfilosofia, joka sopii hyvin myös maitotilan johtamisjärjestelmäksi – otsikon lausahduksesta huolimatta.

Lean-ideologian hyödyntäminen maidontuotannossa on lähtenyt elävän elämän tarpeista. Tilakoon kasvaessa vaatimukset yrityksen johtamiselle muuttuvat. Karjanhoidossa on siirrytty yhden lehmän käsittelemisestä eläinryhmien käsittelemiseen.

Maitotilan arjen pyörittämisen vaatimukset kasvavat ja managementin on pysyttävä tuotannon kehittymisen mukana. Maitotilan on oltava kokonaisuus. Tekemisen laadun kustannuksella ei voi viedä yhtä osa-aluetta eteenpäin, vaan tilan talouden, peltojen ja karjan sekä yrittäjien jaksamisen on pysyttävä kehityksessä mukana.

Maitotilojen johtamiskoulutuksen taustalla on tarve vastata yrittäjien aikapulaan. Oma työpanos on tärkeää kohdentaa oikeaan tekemiseen – kuka tekee, milloin, mitä ja missä?

Töitä on paljon, mutta miten priorisoida tekemiset?


Leanin perimmäisenä ajatuksena ei ole tehdä töitä entistä nopeammin ja huonosti, vaan välttää turhan työn tekeminen ja keskittyä lisäarvoa tuottavaan työhön. Lean tuo maitotilalle maalaisjärkeä, joka näkyy parempana tuottavuutena, korkeampana keskituotoksena ja taloudellisena tuloksena.

Monilla tiloilla työntekijät ja urakoitsijat ovat mukana kuvioissa. Maitotilayrittäjän rooli on muuttumassa: yrittäjän työ keskittyy entistä enemmän johtamiseen. Haasteeksi muodostuu tiedon siirtäminen työntekijälle siten, että oikeat asiat tulee tehdyksi oikeaan aikaan ja tehokkaasti. Leanin ajatuksena on motivoida työntekijöitä omatoimiseen ongelmanratkaisuun ja vastuunottamiseen. Yllättävää kyllä, suurin hyödyn saaja saattaa olla maitotilayritys, jossa tilan oma väki työskentelee. On hyvä pureutua navetan työvaiheisiin välillä kriittisesti ja pyrkiä lisätyön vähentämiseen.

Mikä on maitotilayrityksen Pohjantähti?

Lean-pilottiryhmän kurssilaisilla oli vuoden kestäneen kurssin aikana lähiopiskelupäiviä ja lisäksi he kävivät opintomatkalla Tanskassa. Lähiopiskelupäivillä käytiin pienryhmänä kehittämiskeskusteluja avoimesti tilojen asioista. Kurssin aikana puntaroitiin oman tilan tavoitteita, niin kutsuttua maitotilayrityksen Pohjantähteä, ensin jopa 5–10 vuodenkin päähän.

Arvolan Karjapihassa vasikoiden juomien teko, sankojen pesu ja kuivauspaikka on suunniteltu tarkasti. Kuva: Jukka Määttä

Oman Pohjantähden tunnistaminen määrittää tilan kehittämisen raamit ja on kaiken suunnittelun lähtökohta.

Pilottiryhmän Pohjantähdet liittyivät tulevaisuuteen, kehittämiseen, omaan työmäärään, talouteen tai yrityksen asemaan lähellä olevassa yhteiskunnassa.

Pohjantähden muodostamisen jälkeen pilottiryhmä lähti kehittämään tilan johtamista. Pohdittiin tarkemmin yrityksen arvoa tuottavat työt. Lopulta mentiin tilojen päivittäisiin prosesseihin, kuten seosrehun valmistuksen vakiointiin, lypsyasemantyöskentelyn ohjeisiin, lypsyrobotin tarkastusten säännölliseen tekemiseen, umpeen laittoon, vasikoiden juottoon jne. Osasta työvaiheita tehtiin tiloille työohjeet.

Leanin tavoitteena on vaihtelun vähentäminen sekä työtapojen ja -menetelmien vakiinnuttaminen. Se tuo maitotilalle tulosta.

Vain mitattavaa asiaa voi parantaa tehokkaasti eikä kehitystavoitteita voi asettaa ilman mittareita. Sen vuoksi pilottiryhmäläiset asettivat omille yrityksilleen yksinkertaiset ja selkeät mittarit, jotka keskittyvät oleellisiin maitotilan päivittäisiin asioihin.
 

Lean-ajattelu

Johtamisfilosofia, jossa tavoitellaan tuottamattomien toimintojen poistamista. Samalla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja laatua, pienentämään toiminnan kustannuksia ja tuotannon läpimenoaikaa.

Leanin neljä periaatetta:

1. Tiimityö

- Maitotilayrittäjät, jotka pystyvät yhteistyöhön, ovat menestyjiä

2. Viestintä

- Kaikki tilalla työskentelevät osallistuvat tuotannon kehittämiseen ja viestivät keskenään

3. Resurssien tehokas hyödyntäminen ja hukan poistaminen

4. Jatkuva parantaminen.


Leanin soveltaminen maitotilalla: Arvolan Karjapiha

Arvolan Karjapihan vasikoille saneerattiin tilat vanhaan navettaan. Kuva: Jukka Määttä

Maitotilayrittäjien Minna ja Jukka Määtän Arvolan Karjapiha oy Vaalasta haluaa olla dynaaminen maitotila myös tulevaisuudessa. Vajaa viisikymppisten yrittäjien visio on, että yritykseen saadaan jatkajat perheestä tai tilan ulkopuolelta. Yrittäjien arvoihin kuuluvat omasta jaksamisesta huolehtiminen, laadukkaan toiminnan ylläpitäminen ja olemassa olevien resurssien tehokas hyödyntäminen.

Lean-pilotissa mukana olleessa yrityksessä lähdettiin ensimmäiseksi parantamaan lehmien olosuhteita ennen ja jälkeen poikimisen. Vuonna 2014 ummikoille rakennettiin ulos 120 neliön pressuhalli 600 neliön jaloittelutarhan yhteyteen. Umpilehmät makaavat pressuhallissa, mutta ruokailevat ja liikkuvat jaloittelutarhassa.

Viime vuonna vasikoille saneerattiin tilat vanhaan navettaan. Matkaa navetalle on 500 metriä. Saneerauksessa tehtiin 12 kappaletta 1,7 neliön yksilökarsinaa ja 80 neliön olkipohja-alue.

Panostus eläinten hyvinvointiin nostaa lypsykauden tuotosta. Kuva: Jukka Määttä

Yksilökarsinoissa vasikat ovat maitojuotolla ja ryhmäkarsinassa hapanjuomalla. Samalla hiehoille tuli 20-paikkainen makuuparsiosasto. Pihatossa entisen vasikkalan paikalle tehtiin poikimista odottaville lehmille kuusi partta, leveydeltään 130 senttiä. Lisäksi vasikkalan tilalle tuli 160 neliön olkipohjainen poikimaosasto.

Pihatosta vapautuneille hiehojen ja umpilehmien paikoille uusittiin parret ja pedit sekä asennettiin käytävämatot: saatiin 25 uutta makuupaikkaa lypsykierrossa oleville lehmille. Tämä lisää jo yksistään maitomäärää. Umpi- ja poikimaolosuhteiden parantuminen nostaa keskipoikimakertaa. Panostus vasikoihin tuottaa kestäviä lehmiä ja parempi alkukasvu nostaa lypsykauden tuotosta.

Seuraavat vuodet panostetaan työvaiheiden prosessien kehittämiseen ja työtapojen vakiinnuttamiseen. Mitä vähemmän vaihtelua, sen tehokkaampaa työ on. näin tilan tuotos paranee ja työajan käyttö tehostuu.

Arvolan Karjapihassa eläinten olosuhteita on parannettu Lean-pilotin aikana merkittävästi muun muassa uusilla parsilla, -pedeillä ja käytävämatoilla. Kuva: Jukka Määttä

Ensimmäisenä Arvolan Karjapihassa on prosessoitu lypsylehmien umpeenlaitto. Jokaiselle lehmälle tehdään sorkkahoito, jonka yhteydessä laitetaan tarvittavat umpituubit ym. sitten lehmä pääsee ulkohalliin kesä- tai talvilomalle.