Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Yhdessä sovitut työohjeet löytyvät sieltä, missä työ tehdään. Kuvassa on vasikoiden juotto-ohje karsinoiden vieressä. Kuva: Jaana Kiljunen

Leania maitotiloille yrittäjäkoulutuksen avulla

Valioryhmä rakentaa maitotilayrittäjille tarkoitettua Lean-koulutusta yhdessä Suomen Yrittäjäopiston kanssa. Uudessa koulutuksessa tuodaan maatilan johtamiskoulutukseen Japanissa Toyotan tehtaalla jo lähes sata vuotta kehitettyä Lean-filosofiaa.

Lean on jatkumoa SYOagrin jo pitkään valiolaisten osuuskuntien tuottajille tarjoamille Maatilayrittäjien liiketoiminta- ja Maatilan johtamisvalmennuksille. Valiolaisia maidontuottajia on osallistunut Yrittäjäopiston erilaisiin koulutuksiin jo useita satoja. Erityisesti investointia suunnittelevien yrittäjien kannattaa hakeutua kursseille.

Lean-filosofiaan liittyvät vahvasti yrityksen arvot, periaatteet ja menetelmät. Yksinkertaistettuna Lean on jatkuvan parantamisen menetelmä, jossa pyritään resurssitehokkuuden sijaan virtaustehokkuuden paranemiseen. Leanin soveltaminen alkaa usein koko yrityksen toimintojen kuvauksella, josta etsitään pullonkaulat.

Meijeriteollisuudessa tämä esimerkiksi tarkoittaa sitä, että tehtaalle saapuva maito pyritään virtauttamaan teollisten prosessien läpi tehokkaasti niin, että kuluttaja saa juuri sitä tuotetta, mitä kulloinkin haluaa ja mahdollisimman tuoreena. Valiolla Lean on käytössä muun muassa Lapinlahden ja Joensuun tehtailla.

Mitä Lean tarkoittaa maitotilalla?

Maitotilalla Lean tarkoittaa sitä, että tilan resurssit ovat tehokkaassa käytössä, tilalla tunnetaan arvoa tuottavat toiminnat, keskitytään niihin ja vältetään turhaa työtä tai ylilaatua.

Leania yksikertaisemmillaan tanskalaisella maitotilalla: saappaat ja haalarit kokojärjestyksessä ja puhtaana vierailijoita varten. Kuva: Jaana Kiljunen

Tavoitteena on tehdä kerralla asiat oikein ja oikeaan aikaan sekä sitouttaa koko tilan henkilöstö sovittuihin toimintatapoihin. Oikea suunta tilan kehittämiselle löytyy määrittelemällä pohjantähti, toisin sanoen visio, johon ollaan matkalla.

Leanissa käytettävät työkalut ovat ehkä tutumpia kuin filosofia itse. Lean-työkalupakkiin kuuluvat esimerkiksi usein Tanskassa ja Ruotsissa tiloillakin nähdyt valkotaulut, joiden avulla paitsi johdetaan tilan arkea, myös asetetaan tavoitteita ja toteutetaan parannuksia. Visualisointitaulujen tärkeä tehtävä on lisätä läpinäkyvyyttä ja konkretisoida tekemistä.

Näiden tekniikoiden avulla on kaikkien tilalla työtä tekevien helppo sitoutua samoihin työtapoihin sekä tavoitteisiin. Yhdessä sovittu työtapa kuvataan yksinkertaiseksi ohjeeksi, SOPiksi (Standard Operation Procedure), joka asetetaan kyseisen työn tekemisen paikalle kuvaamaan oikeaa toimintatapaa, jolloin tilapäisenkin työvoiman on helppo toimia oikein.

Suomessa ProAgria on ostanut Tanskan neuvontaorganisaatiolta SOP-mallit vasikan hoitoon, poikimiseen, umpeenpanoon, hedelmällisyyteen, lypsyyn, ruokintaan, tautiturvallisuuteen ja sorkkiin. SOP-malleja voi ostaa ja tehdä oman tilan käytäntöä kuvaavat versiot joko itse tai ProAgrian avustamana.

Valiolaisille maitotiloille on tarjolla maksuton Lypsy-SOP-malli.

Visualisointitaulujen ja SOPien ohella Leanista tunnetaan myös 5S (sortteeraus, systematisointi, siivous, standardointi ja seuranta) siis oikea asia oikealla paikalla. Tanskalaisilla Lean-maitotiloilla varastohyllyjen reunoissa oli teksti kunkin tavaran paikasta tai seinällä mallikuva hyllyköstä, mihin mikäkin tavara kuuluu. Navetan eteisessä haalarit olivat kokonumeronsa mukaisessa järjestyksessä, jokainen koko oikealla paikallaan. Lean siis helpottaa, selkeyttää ja tehostaa työtä tilalla.

Suomen Yrittäjäopiston ja Valioryhmän rakentamassa Lean-koulutuksessa on parasta aikaa pilottiryhmä meneillään. Kokemusten pohjalta rakennetaan valiolaisille yrittäjille Leania hyödyntävä kurssi, jonka päätteeksi suoritetaan yritysjohtamisen erityisammattitutkinto. Se antaa eväitä tilan arjen johtamiseen, olipa tila minkä kokoinen tahansa.