Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Kontraktsproduktion effektiverar vår verksamhet

Valio övergår tillsammans med sina anskaffningsandelslag till kontraktsproduktion från och med början av 2021. För det praktiska genomförandet och informationen till sina producenter står varje andelslag för sig.

Efter det att EU slopade mjölkkvoterna våren 2015 har mjölkproduktionen i Europa fungerat nästan helt på marknadens villkor. Efter att kvoterna avskaffades inföll också mjölkkirsen, när EU:s genomsnittliga mjölkpris som lägst dök till 26 cent. Då tvingades kommissionen ingripa i marknadens verksamhet och dämpa krisens verkningar på producenterna mejeriföretagen. Under de senaste åren och under hela mjölkkrisen har Valio ändå kunnat vetala ett klart högre pris för mjölken än EU:s genomsnittliga producentpris.

Valios centrala uppgift är att producera så mycket mervärde som möjligt för sina ägares mjölk och möjliggöra en lönsam mjölkproduktion för våra gårdar. Övergången till kontraktsproduktion ger Valio bättre förutsättningar att fullfölja sin uppgift, och genom det kan vi bättre sammanjämka utbudet och marknadens efterfrågan.

De senaste åren har det hänt mycket som rubbat balansen på mjölkmarknaden. Till de stora händelserna hör bl.a. stängningen av Rysslands gräns, den kraftiga minskningen av konsumtionen av dricksmjölk och diskussionen om klimatförändringen. Den senaste händelse som skakar om marknaden är coronaviruspandemin, vars återverkningar på mjölkmarknaden och samhället vi inte ens ännu känner till i sin helhet. Under de senaste månaderna har den inhemska matens betydelse och försörjningssäkerheten framträtt klart, och man förstår nu betydelsen av en säker matkedja bättre än så sent som vid årsskiftet. Med hjälp av kontraktsproduktion får vi verktyg för att trygga en självförsörjande, lönsam mjölkproduktion.

En förutsättning för en forsatt inhemsk matproduktion är att den är lönsam också för jordbruksproducenterna som producerar råvarorna. Bättre förutsägbarhet av produktionsvolymerna bidrar till att uppnå målet.

Exporten är en viktig del av Valios affärsverksamhet, och vi är Finlands största exportör av livsmedel. Valio exporterar sina produkter till över 60 länder och vi har goda exportkanaler. En ökning av exporten är inte ett problem i sig, men Valios målsättning är att öka en lönsam export, som stöder ett starkt avräkningspris för mjölken.

Av de mjölkprodukter som rör sig på världsmarknaden är ca 90 procent basprodukter. Endast ca 10 procent av exporten är mervärdesprodukter, och vi strävar efter att hela tiden öka mervärdesprodukternas andel och volym. Vid sidan av den övriga mervärdesexporten har vi under de senaste åren ökat exporten av mervärdepulver, där vi fortfarande ser en stor potential. Tillverkningen av mervärdesprodukkter tär ändå mera på vår tillverkningskapacitet än tillverkningen av baspulver, och i praktiken har bristen på kapacitet begränsat ökningen av vår export av mervärdespulver. Vi kommer att utöka vår kapacitet genom investeringar, men i det nuvarande osäkra marknadsläget är det viktigt att bättre kunna förutse hur stor mjölkmängd som kommer till förädling och på det sättet säkerställa produktionen av mervärdespulver med den nuvarande förädlingskapaciteten.

Kontraktsproduktion är en ny sak i den finländska mjölkproduktionen och väcker många frågor bland ägarföretagarna. Varje andelslag fattar självständigt sina beslut om hur kontraktsproduktionen genomförs, och det kan finnas skillnader mellan kontraktsmodellerna. Andelslagens kontraktsproduktionsmodeller är inte ännu helt färdiga, men i alla andelslag strävar man efter att bygga upp modeller som är så rättvisa och jämlika för alla företagare som möjligt.