Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Jordbrukspolitiken och strategin Från jord till bord

I juni 2018 offentliggjordes förslaget till en förordning om förnyande av EU:s jordbrukspolitik. Nu när man i Europarådet nått politisk enighet om den fleråriga budgetramen kan man gå vidare också med jordbrukspolitiken.
 

Ordförandelandet Tyskland strävar efter att vid jordbruks- och fiskerirådets möte i oktober få till stånd en samsyn om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Kommissionens Från jord till bord-strategi baserar sig intimt på reformen av jordbrukspolitiken, och utifrån det är det meningen att rådets konklusioner ska godkännas.

Nio centrala mål bildar grunden för den strategiska planen för den kommande gemensamma jordbrukspolitiken. Målsättningen är att
• säkerställa en rimlig utkomst för lantbruksproducenterna
• förbättra konkurrensförmågan
• ändra styrkeförhållandena i livsmedelskedjan
• stödja klimatåtgärder
• skydda miljön
• bevara landskapet och biodiversiteten
• stödja generationsväxlingar
• bevara livskraftiga landsbygdsregioner
• säkerställa livsmedlens kvalitet och uppfylla hälsokrav.


Principerna för hållbar utveckling har redan en stark ställning i målsättningarna för den jordbrukspolitik som bereds. I den europeiska gröna given som offentliggjordes i december 2019 och i dess påföljande strategier preciseras jordbrukets åligganden.

Tillsvidare har kommissionen inom den gröna given gett ut strategierna Kretsloppsekonomi, Från jord till bord och Biodiversitetsstrategin, i vars bilagor de centrala åtgärderna uppräknas. Enligt en uppskattning kunde förordningarna eller verksamhetsföreskrifterna för mjölkproduktionskedjan bli föremål för upp till 120 ändringar. En stor del av dessa skulle ändå gälla industrin.

De centrala frågorna för jordbrukets del är bekämpning av klimatförändringen, skydd av miljön, bevarande av den biologiska mångfalden, ökning av den ekologiska produktionen och säkerställande av en förmånlig och hållbart producerad livsmedelsproduktion. Målet är att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel, gödselmedel och antibiotika och förbättra djurens välmående. Dessutom vill man främja kretsloppsekonomin.


Det som är nytt i den nya jordbrukspolitiken är de så kallade strategiska planerna, som varje medlemsland ska lämna in till kommissionen att godkännas på förhand. Kommissionen förutsätter att målen för hållbar utveckling integreras i de strategiska planerna på ett ambitiöst sätt. Det är något oklart hur det ska göras. Programmet för hållbar utveckling är ännu bara ett tillkännagivande, inte gällande lagstiftning eller en bunt förordningsförslag. De krav som på basis av de strategiska planerna förutsätts införas i förordningarna förbereds åren 2021-2023. Till exempel föreslås att en precisering av direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel som syftar till att avsevärt minska användningen av bekämpningsmedel, de risker de förorsakar och beroendet av dem, görs 2022 och att den gällande lagstiftningen om djurens välmående, djurtransporter och slakt av djur ses över och justeras först i slutet av 2023.

Handlingsprogrammet för strategin Från jord till bord ska vara, att ”ge varje medlemsland en rekommendation utifrån strategin i förhållande till de nio målen i GJP som medlemslandet ska beakta vid framtagande av den nationella strategiska planen.”

Den europeiska gröna given ska alltså på någon nivå inbegripas i planerna för jordbruket, även om det inte ännu finns någon gällande lagstiftningen om det. Det är skäl att vid uppgörandet av planerna beakta den banbrytarroll som Valios mjölkproduktionskedja har. I den kommande politiken borde också ges rum för utveckling av verksamheten på eget initiativ.