Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Jordbrukskommissionär Hogans exportfrämjande resa till Vietnam, Singapore och Indonesien

EU:s jordbrukskommissionär Hogan har aktiverat exportfrämjandet för europeiska jordbruksprodukter efter att Rysslands motsanktioner och den långsammare efterfrågan i Kina lett till en kris på marknaden. Den här gången gick den exportfrämjande resan till Sydostasien.

Vietnam, Singapore och Indonesien är mycket olika som länder och av mycket olika storlek. Det som är gemensamt är att deras mjölkmarknad ännu är outvecklad, och att mjölkproduktionen är liten. Vietnam är en socialistisk republik med nästan 100 miljoner invånare. Ekonomin har vuxit i rask takt redan i några decennier, och förutspås fortsätta växa med en takt på ca 6 procent per år. Intressantast är att medelklassen är en snabbt växande befolkningsgrupp som är intresserad av hälso- och ekoprodukter. Finland har gott rykte och i Vietnam är vi kända för får kompetens inom vatten, sanitet och skogsbruk. Kunnandet om mjölk passar fint in i sammanhanget.

Singapore har lika många invånare som Finland, fast Finland är 470 gånger större till arealen. Inte att undra på att 90 procent av den mat som konsumeras i Singapore är importerad. Välbärgade Singaporbor är hela tiden på jakt efter nya livsmedel, så Valios urval av innovativa produkter väckte intresse.

Det tredje målet, Indonesien, är enormt både i fråga om invånarantal (260 miljoner) och yta. Landet är mångsidigt i både etniskt och geografiskt avseende. Mjölkkonsumtionen ligger på en låg nivå och motsvarar per kapita bara en tredjedel av världsgenomsnittet, men tillväxten är snabb. Om prognoserna slår in ökar konsumtionen i Indonesien till år 2015 så mycket att det motsvarar ett par gånger Finlands årsproduktion. Dessutom är 90 procent av befolkningen laktosintolerant.

Kommissionär Hogans närvaro på den exportfrämjande resan gav den en större dignitet och ett större offentligt intresse än privata exportresor. Det bidrar till att locka lokala företag till platsen. På de korta affärsmötena görs inga affärer, men den första kontakten tas. Kommissionären har också en viktig uppgift i att arbeta för frihandelsavtalen. EU har uppnått avtal med både Vietnam och Singapore. Avtalet med Vietnam väntar på ratifiering, och antas träda i kraft från och med början av år 2018. Avtalet med Singapore har förts till EU-domstolen i väntan på en lagtolkning av huruvida frihandelsavtal måste godkännas i alla medlemsländer eller om det räcker med att Europeiska Unionens råd godkänner avtalet och parlamentet ratifierar det. Om det räcker med enbart EU-kompetens skulle godkännandeprocessen för frihandelsavtal försnabbas i framtiden. Förhandlingsprocessens med Indonesien inleds nu. Förutom sänkta tullar har också andra handelshinder lyfts fram som viktiga frågor i förhandlingarna. Kommissionär Hogan sade under sin resa, att EU borde behandlas som en helhet. EU: har en gemensam lagstiftning om livsmedelssäkerhet, och borde därför behandlas som ett enhetligt område i frågor som gäller djur- och växthälsa.

Valio kommer säkert inte att bli någon viktig aktör på de här avlägsna konsumentmarknaderna, men i egenskap av innovativ föregångare kan vi sälja antingen råvara till livsmedelsindustrin eller licenser för teknologisk kompetens. Valios innovativitet är inte det enda positiva försäljningsargumentet, hela mjölkproduktionskedjan är i en klass för sig.

Också i de sydostasiatiska länderna uppskattas mjölk som producerats i ren, skogrik miljö, i en produktionskedja där bekämpningsmedel och antibiotika används på ett ansvarsfullt sätt.

Ett tecken på djurens välbefinnande och mjölkgårdsföretagarnas yrkesskicklighet är mjölkens mycket låga bakterie- och cellhalt. Utöver det ovannämnda har också det ett värde, att Valio använder mjölk från sina ägare för produkternas tillverkning, och att Valio på några timmar kan spåra ursprunget för mjölk som använts för tillverkning av ett visst produktparti.

Vi har styrkor som redan nu används i försäljningsarbetet. I framtiden kommer de sannolikt att vara ännu viktigare urvalskriterier vid handeln med mat.