Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Investeringar tryggar avkastningen

Kooperationen har haft en viktig roll när Finland gått från fattigdom till välstånd.

Det kanske viktigaste under Finlands självständighetstid har varit det att vårt land utvecklats från ett riktigt fattigt land till en rik nordisk välfärdsstat. Det är bara Japan och Sydkorea som lyckats med samma konststycke.

Kooperationen har haft en viktig roll i den utvecklingen. Finland har varit och är fortfarande ett kapitalfattigt land. Vi skulle inte ha kunnat investera i produktion och förädling utan det kapital som samlats in på kooperativ basis. Utan det skulle vi inte ha lyckats bilda tillräckligt starka primärproduktionsföretag som kan klara sig i internationell konkurrens och betala tillbaka den vinst som uppkommer i företagsverksamheten till sina ägare.

 

Sex av tio finländare har en positiv attityd till kooperation, och den positiva inställningen har ökat, särskilt i södra Finland. För jordbrukarna är andelslagen viktiga, eftersom 95 procent av jordbrukarna är medlem i åtminstone något andelslag. Mest nöjda är mejeriandelslagens och POP-bankernas medlemmar. Andelsmejeriernas medlemmar upplever att de har störst nytta av att höra till ett andelslag.

Det man uppskattar särskilt är rättvisan och ansvaret för det gemensamt ägda företaget.

Man upplever också att de kooperativa principerna förverkligas bäst i andelsmejerierna.

 

De kooperativa principerna förverkligas bra i de Valio-anknutna andelslagen. Alla gårdar får samma pris för mjölken oavsett gårdens geografiska läge och storlek. Resultatet betalas i princip ut i sin helhet som mjölkpris.

Ägarna har ett stort ansvar för sitt företag. Företagets soliditet och verksamhetsförmåga på lång sikt sköts genom att producentpriset betalas ut enligt företagets resultat. Å andra sidan måste företaget investera för att kunna bibehålla sin produktivitetsförmåga också i framtiden, då en investering är en ekonomisk uppoffring med tanke på inkomster som man får i framtiden.

 

Valio fungerar enligt de kooperativa principerna och har förbundit sig att ta emot och förädla all mjölk som företagets ägare producerar, som vid insamlingen överstigar den mängd på 100 liter som krävs enligt invägningsutrustningens apparatur. Produktionskapaciteten ska möjliggöra en förädling på över 1,8 miljarder liter, också i en krissituation. Det var bland annat tack vara den stora investeringen i pulverfabriken i Lapinlahti i början av detta decennium som Valio kunde förädla all mjölk efter att gränsen till Ryssland stängdes.

Med ersättande investeringar ersätter man slitet och föråldrat produktionskapital. Med nyinvesteringar efterträvar man ökad förädlingskapacitet, riktar in sig på nya marknader eller nya produktsegment, ja till och med ny slags produktionsteknologi.

 

Ett exempel på detta är den teknik som Valio i tiden utvecklade för att ta bort laktos från mjölkprodukter. Tack vare den nya innovationen kunde vi öppna en helt ny marknad där det inte fanns andra aktörer. Vid ersättande investeringar är riskerna mindre än när man går in på ett helt nytt område, men å andra sidan är vinstmöjligheterna större för nya produkter. Inom nya områden är det möjligt att uppnå betydande ekonomisk tillväxt.

Investeringarna planeras under ett långt tidsspann, ibland flera år. Förutom direkt byggnads- och produktionsplanering ingår också marknadsanalyser om framtidens konsumtionsvanor.

När det gäller livsmedel förändras konsumtionsvanorna snabbt. För att Valio ska hållas kvar på marknaden som ett innovativt och konkurrenskraftigt företag ska företaget investera för att svara på framtidens utmaningar - med övervägande och kostnadseffektivitet.