Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

I norr förbättrar man produktiviteten

Mjölken är ett livsvillkor för jordbruket i norr, och det syns i all verksamhet.

I Osuuskunta Pohjolan Maitos område har det redan länge pågått en kraftig strukturutveckling inom mjölkproduktionen. Mer än två tredjedelar av jordbrukets försäljningsintäkter i området kommer från mjölk. Då också de kalvar som levereras till köttproduktion räknas med blir andelen ännu betydligt större.

I slutet av 2016 hade Osuuskunta Pohjolan Maito 1470 mjölkgårdsföretagare. När Keski-Pohjan Juustokunta och Lapin Maito fusionerades med Pohjolan Maito i början av 2007 levererade 2610 ägarföretag mjölk till andelslaget. Antalet mjölkgårdsföretagare har på tio år minskat med 1140 företagare, dvs. med 44 procent. Samtidigt har mjölkmängden ökat från 459 miljoner till 498 miljoner liter.

För tio år sedan producerade en gård inom Osuuskunta Pohjolan Maito i snitt något över 180 000 liter mjölk per år. I fjol var den genomsnittliga mjölkmängden per gård över 325 000 liter. Förändringen på gårdsnivå har varit mycket stor.

Enligt prognoserna kommer strukturutvecklingen i framtiden att gå ännu snabbare. Enligt en enkät bland mjölkgårdsföretagarna skulle antalet företagare minska med 800 fram till år 2022, medan mjölkmängden trots det skulle öka jämfört med nuvarande nivå. Medelkoantalet beräknas öka till 74 kor per gård. På gårdsnivå innebär det stora förändringar, ledningens betydelse ökar, man bygger upp samarbetsnätverk runt gården, och gården kan ha anställda. Det blir en nyckelfråga att ha kontroll över ekonomin och i synnerhet över likviditeten.

Andelslagets resurser är begränsade. Dess traditionella och viktiga uppgift är att ha kontroll över mjölkkvaliteten. Under de senaste åren har tyngpunkten i verksamheten allt mer förskjutits mot att också förbättra produktiviteten.

Valio Artturi® -tjänsten har lagt en god grund för att förbättra ensilageskördarna. Våren 2016 började man i andelslaget med smågruppsverksamhet. Erfarenheterna av smågruppsverksamheten är mycket goda, och enligt deltagarna kommer hälften av det man får ut av utbildningen från experterna, den andra hälften får man av företagarkollegerna.

De här goda erfarenheterna ville man använda sig av också för fortbildning i ledarskap och ekonomi. I januari anordnade andelslaget i samarbete med Atria den första Maito-Akatemia-kursen i Kalajoki.
135 mjölkgårdsföretagare deltog. I kursupplägget kombinerades seminarieföreläsningar med arbete i smågrupper. Smågrupperna var uppbyggda kring fyra olika teman: ledning, ekonomi, vall och investeringar. Arbetsgrupperna indelades i ytterligare tre mindre grupper.

Mjölkgårdsföretagarna hade själva en central roll i ledningen av flera av arbetsgrupperna. I en arbetsgrupp lärde man sig använda en vittavla genom veckovisa möten. I en annan arbetsgrupp lärde man sig göra upp en budget i Excel. Deltagarna tyckte att erfarenheterna av kursen var utmärkta. Mjölkgårdsföretagarna har en massa praktiknära kunskap, som lätt kan tillämpas i de egna företagen.

Detta ger en god grund för det fortsatta arbetet. Osuuskunta Pohjolan Maito har tillsammans med AtriaNauta anställt en projektarbetare som har som uppgift att starta och driva smågrupper i hela Pohjolan Maitos område.

Genom ständig förbättring och med små justeringar kan vi ge produktiviteten ett jättesprång framåt.

Målet är att i år får med 200 mjölkgårdsföretagare att delta i olika smågrupper.