Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Valiolaisen maitotilan ennaltaehkäisevään laatutyöhön kuuluu lääkityn eläimen testaus Delvotest® SN-NP -testillä ennen kyseisen eläimen maidon lähettämistä tilalta meijeriin. Kuva: Heidi Huttunen

Hyödynnä Valio Laatu -tiimin asiantuntemus

Valiolaisella maitotilayrittäjällä on käytettävissään erinomaiset asiantuntijapalvelut. Valio Laatu -palveluiden tavoitteena on olla maitotilayrittäjän tukena niin haastavissa maidon laatuongelmissa kuin toiminnan kehittämisessäkin.

Valio Laatu -palvelut sisältävät paljon tuttuja elementtejä puhelinneuvonnasta tilakäynteihin. Kehittämisestä ovat esimerkkeinä tuotantotapaohjeiden (laatukäsikirja) uusiminen, jolla pyritään nykyistä yksinkertaisempaan ja selkeämpään ohjeistoon.

Palvelujen kehittämisvastuu on Valio Laatu -tiimillä, mutta palveluja saa kaikilta tuotantoneuvojilta.

Tukea päivittäiselle laatutyölle

Valiolaisen maidon laatutyön tavoitteena on turvata joka päivä raakamaidon jalostuskelpoisuus. Kaikki alkaa tilan tavoitteesta tuottaa E-luokkaista maitoa. Tuotantoneuvojan tehtävänä on olla tilan tukena ongelmia selvitettäessä ja ohjeistaa korjaavissa toimenpiteissä.

Äkillisistä, laatua heikentävistä poikkeamista tulee ilmoittaa heti osuuskuntaan tai maitoautoon, jottei tilan maito pilaa suurempaa maitoerää kuormassa tai tehtaalla. Laatutyötä ohjaavat poikkeamailmoitukset maitoautosta tai maidon vastaanotosta sekä tilojen ja kuormien analyysitulosten oikea tulkinta ja nopea reagointi poikkeamiin. Neuvontaan saa yhteyden puhelimella, sähköpostilla tai sähköisesti esimerkiksi Valman kautta.

Kuormatulosten perusteella tehtävät selvitykset ja toimenpiteet vaativat joskus nopeita toimia, toiset taas ovat vähemmän kiireellisiä. Jos maitokuormassa todetaan antibioottijäämä, korkea bakteeripitoisuus tai muu elintarvikekäytön estävä poikkeama (esimerkiksi lämmennyt maito, hajutai makuvirhe, pesuvettä tai verta maidossa), neuvoja ottaa yhteyttä tilaan heti tiedon saatuaan. Poikkeaman syy selvitetään ja korjaavat toimet sovitaan yhdessä mahdollisimman nopeasti.

Muita poikkeavia analyysituloksia ovat esimerkiksi poikkeava jäätymispiste, solut, happoluku tai voihappobakteeri-itiöt. Niiden osalta neuvonta selvittää poikkeaman syyn yhdessä tilan kanssa sekä sopii korjaavista toimenpiteistä.

ATP -mittauksella selvitetään pintojen puhtautta. Tulos saadaan heti paikan päällä. Kuva: Irma Klemetti

Poikkeavien analyysitulosten perusteella tehtävät toimenpiteet käynnistyvät joko maitotilayrittäjän pyynnöstä tai neuvonnan aloitteesta. Maitotilayrittäjän Valmaan asettamat hälytykset ja lisänäytepyynnöt ohjaavat tilan omaa laatutyötä. Neuvonta seuraa tilan analyysituloksia ja on tukena niiden tulkinnassa. Tarvittaessa neuvoja tekee tilakäynnin.

Valitse pesuaineet oikein

Maidon tuotantohygienia -palvelussa tila saa neuvontaa pesuihin a vinkkejä oikeiden aineiden valintaan. Myös haasteelliset pesuongelmaselvitykset kuuluvat tähän palveluun. Apuvälineinä käytetään muun muassa pintojen puhtauden selvittämistä sekä veden pHja kovuusmittauksia.

Tarvittaessa annetaan apua navetan olosuhteiden kehittämiseen, kuten kuivitukseen ja eläinten puhtauteen liittyvissä kysymyksissä. Neuvonnalla pyritään myös kehittämään tilan taloutta ympäristö huomioon ottaen ja samalla parantamaan eläinten ja hoitajien olosuhteita.

Hyvän tuotantotavan ohjeet

Valiolaisen maidontuotantotavan ohjeissa on kuvattu parhaat tiedossa olevat toimintatavat, Valio-tason pakolliset vaatimukset ja keskeiset lainsäädännön vaatimukset. Niiden avulla valiolainen maitotilayrittäjä tietää hyväksyttävät ja riittävät toimintatavat. Tämän lisäksi ohjeissa on kuvattu suositeltavia, vapaaehtoisia toimintatapoja.

Tuotantotapaohjeita noudattamalla vahinkojen riski pienenee. Niitä kannattaa hyödyntää myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Ohjeiden avulla myös Valion asiakkaille voidaan osoittaa hyvät toimintatavat koko maidontuotantoketjussa.

Kaikille maitotilayrittäjille yhteiset ohjeet muodostavat valiolaisen maidontuotannon standardin. Ajantasainen maidontuotantotavan ohjeisto löytyy Valmasta.

Apua arviointiin ja kehittämiseen

Tuotantotapaohjeiden toteutumista käytännön työssä sekä kehittämistarpeita kartoitetaan tilakäynneillä. Kehityskäynnit ovat tärkeitä koko Valioryhmän kannalta, sillä niillä osoitetaan asiakkaille tuotantoketjun vaatimustenmukaisuus.

Käynneistä tehtäviin raportteihin kirjataan yhdessä sovitut korjaavat toimenpiteet aikatauluineen sekä tulevaisuuden kehityskohteet. Näin maitotilayrittäjät saavat tietoa toimintansa vahvuuksista ja asioista, jotka vaativat kehittämistä joka tilalla tai koko Valioryhmässä.

Osuuskuntien tuotantoneuvojat tai muut asiantuntijat tekevät kehityskäyntejä esimerkiksi tiloille, joilla tehdään sukupolvenvaihdosta tai joilla edellisestä käynnistä on kulunut aikaa. Käynnin aiheena voi olla myös tilalla havaittu maidon laatuongelma tai tilanne, jossa keräilyolosuhteet vaativat toimenpiteitä. Tila voi myös aina itse pyytää käyntiä tarvitessaan neuvojan apua.

Toiminnan arvioinnin ja kehittämistarpeiden kartoituksen apuna käytetään myös maitotilayrittäjän itsearviointia. Kysymykset räätälöidään vuosittain sovitun teeman mukaisiksi. Jatkossa itsearviointi toteutetaan uuden Valma-verkkopalvelun avulla, josta saadaan myös arviointien yhteenvedot. Maitotilayrittäjä saa itsearvioinnista palautteen.

Päivittäisen laatutyön tuen työkalut

Käytössä olevat apuvälineet

Kehittämisen työkalut

Valio Laatu -tiimin asiantuntijat

Laatutiimiin kuuluu yksi tuotantoneuvoja jokaisesta isosta osuuskunnasta. Valio Alkutuotannosta mukana ovat laatupäällikkö Hanna Laitinen (tiiminvetäjä) sekä kehityspäällikkö Heidi Huttunen.

Valio Laatu -palvelujen kehitystyön lisäksi tiimi tekee paljon yhteistyötä näyteasioissa Seinäjoen aluelaboratorion kanssa. Tiivistä yhteyttä pidetään myös tuotantolaitosten maidon vastaanottoihin. Tiimi vastaa maidon keräilyn ohjeiden ylläpidosta ja kehittämisestä yhdessä kuljetuspäälliköiden kanssa.