Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Riitan aamulypsy icon

Riitan aamulypsy

Finland behöver ett produktionsbundet stöd

De dystra tongångarna på mjölkmarknaderna har pågått längre än vanligt. Kina köper mindre, Rysslands gränser är stängda för Europa och det låga oljepriset försämrar ekonomin och köpförmågan i de oljeexporterande länderna. Europa lever utan mjölkkvoter. Europa har ytterst få riktiga verktyg som skulle kunna förbättra situationen.

Kommissionen har aktiverat en del av sina marknadsstöd med tanke på den pågående mjölkkrisen. Man har öppnat stödprogrammen för privat lagring av mjölkpulver, smör och ost. Interventionsköp av smör och mjölkpulver kan göras också annars, men intresset för att sälja fettfritt mjölkpulver till interventionslager har vaknat nu när marknadspriset sjunkit under interventionsprisets nivå. Marknadspriset för smör har däremot hållits på en klart högre nivå än interventionspriset, vilket gör att ingen försäljning har skett.

På grund av det svaga marknadspriset sålde Valio i fjol en viss mängd fettfritt mjölkpulver till interventionslager. Vi också har haft möjlighet att i liten skala kunnat utnyttja stödet för privat lagring av ost. De här stödformerna har nästan ingen ekonomisk betydelse för Valio, men då stöden utnyttjas i Europa kan de bidra till att något lugna ner marknadssituationen. Däremot är kravet från vissa överproduktionsländer på att höja interventionspriserna ingen lönsam idé för oss, eftersom det skulle locka länder med låga produktionskostnader att öka sin produktion och förvärra obalansen på marknaden.

Också exportstödet har hittills ingått i kommissionens verktygslåda, men för mjölkprodukternas del slopades exportstödet första gången redan år 2007.

Stödet infördes på nytt för ungefär ett års tid under den första mjölkkrisen år 2009. Efter det, från början av 2010 eller under sex års tid, har exportstöd inte längre betalats för mjölkprodukter. Förhandlingsresultatet från WTO:s möte i Nairobi i december 2015, där man förbinder sig att avskaffa exportstöd, har därför inte i praktiken någon inverkan på de europeiska mejeriernas exportverksamhet.

Efter att exportstöden avskaffats har EU i stället velat satsa allt mera på att främja export och konsumtion med hjälp av promotionsstöd. Enskilda företag kan ändå inte söka stödet direkt, utan medlen styrs via föreningar. För att kunna utnyttja promotionsstödet krävs alltid antingen samarbete inom landet eller samarbete med utländska samarbetspartner. Eftersom kommunikationen huvudsakligen måste ske på EU-nivå och varumärkena har begränsad synlighet i åtgärderna är det ändå mycket komplicerat att utnyttja sådana här stöd.

EU:s skolmjölksstöd kommer att fortsätta betalas inom ramen för skolmjölks- och fruktprogrammen. Skolmjölksstödet är inte ett stöd till Valio eller andra mejerier, utan det är ett stöd till mjölkens slutanvändare. I Finland är det kommunerna och staten som har nytta av skolmjölksstödet genom att de kan köpa billigare mjölk till daghem, skolor och läroanstalter.

När det är kris på mjölkmarknaden räcker inte de stödåtgärder som beskrivs ovan. Då måste man tillgripa krispaket, där stödet styrs direkt till mjölkgårdsföretagarna. I EU söker man också andra lösningar. I EU:s arbetsgrupper undersöks avtalsmodeller, finansieringsinstrument, matutbudskedjans funktion, futurmarknader och marknadens genomskinlighet.

Till de konkreta åtgärder som kan nämnas för mjölksektorns del hör bland annat producentorganisationer samt avtal mellan producenten och mejeriet, åtgärder som ju inte tillför den kooperativa mejeriverksamheten något nytt. I diskussionerna om utbudskedjans funktion talas om avtalspraxis och om att öka producenternas förhandlingskraft och om en inkomstfördelning i kedjan. Att styra de två sistnämnda genom lagstiftning torde vara mycket svårt.

Grundproblemet på mjölkmarknaden är obalansen mellan efterfrågan och utbud.

Varken de befintliga stödåtgärderna eller de instrument som nu diskuteras räcker för att eliminera den prisvariation som grundproblemet orsakar. De kan på sin höjd ha en en utjämnande inverkan på de djupaste svackorna.

Valio och de Valioanknutna mjölkgårdsföretagarna är nog konkurrenskraftiga, med vad vi i fortsättningen skulle behöva är en utjämning av våra naturbetingade omständigheter i förhållande till våra europeiska konkurrenspartner. Diskussionen om mjölkpolitiken efter år 2020 har redan börjat. De finländska mjölkgårdsföretagarna behöver också i fortsättningen produktionsbundet stöd.