Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Europas gröna politik


Reformen av EU:s jordbrukspolitik har förberetts länge. Förordningsförslagen publicerades i juni 2018, varefter de har behandlats i jordbruks- och fiskerirådet och i europaparlamentet.

Utskottet för jordbruk och landsbygdsutveckling röstade under den föregående parlamentsperioden om reformen av jordbrukspolitiken, men det nuvarande utskottet öppnar paketet på nytt och diskuterar om vissa av dess detaljer.

På grund av att Storbritanniens utträde ur EU skjöts upp har man inte fattat beslut om den långsiktiga finansieringsramen, och utan finansering kan man inte heller besluta om en ändring av jordbrukspolitiken. Det ser nu ut som om beslutet drar ut på tiden, och utöver den ettåriga övergångsbeslut som redan fastställs behövs ytterligare ett år innan det nya systemet tas ibruk.


Den kommande jordbrukspolitiken är grönare än den tidigare, men också den nya EU-kommissionens s.k. Grean deal-program dvs. Europas program för en grönare utvecklng ökar jordbrukets åligganden.

Programmets stora mål är att EU är kolneutralt till år 2050.

Detta gäller givetvis alla sektorer, inte bara jordbruket, men programmet innehåller flera mål som också berör jordbruket och livsmedelsindustrin.

EU-kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen har gett kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet Kyriakides mandat att genomföra strategin Från jord till bord inom Europas program för en grönare utveckling. Jordbrukskommissionär Wojciechowski har getts i uppdrag att få reformen av jordbrukspolitiken genomförd och endast medverka till genomförandet av Från jord till bord-strategin.


Strategin Från jord till bord offentliggörs våren 2020. Dess mål är att stävja klimatförändringen, skydda miljön, bevara biodiversiteten, öka ekoproduktionen och säkerställa förmånlig och hållbart producerad mat. Målet är att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel, gödselmedel och antibiotika.

Dessutom ska strategin främja den kretsloppsekonomin, där man fäster vikt vid en effektivare livsmedelsproduktion samt förpackningar och lagring, eftersträvar en sund konsumtion, minskat svinn, och producerar mera kunskap om dessa saker för medborgarna. Man fäster också uppmärksamhet vid ökad djuromsorg.

Det är ännu något oklart hur Från jord till bord-strategin och reformen av jordbrukspolitiken ska inlemmas i varandra. Vissa riklinjer kan läsas i en bilaga till Europas program för grön utveckling. Det är meningen att man åren 2020 och 2021 ska pejla hur medlemsländernas strategiska planer sammanfaller med strategin Från jord till bord.

Minskningen av användningen av kemiska bekämpningsmedel, gödselmedel och antibiotika kommer delvis att ske genom lagstiftning, vilket man avser att föreslå år 2021. Biodiversitetsstrategin offentliggörs på våren 2020.


Inom Valiogruppen arbetar man redan hårt i samma riktning som målsättningarna för Europas program för grön utveckling: vi har till exempel som mål att uppnå en kolneutral mjölkkedja till 2035, vi arbetar långsiktigt med djuromsorgen, använder antibiotika ansvarsfullt och så arbetar Valio också för energieffektivitet, bättre förpackningar och hälsofrämjande innovationer.

I Europa är vi föregångare, så man borde inte fastsälla strängare krav för oss med hjälp av lagstiftningen. I den kommande politiken borde lämnas rum för jordbrukarna att utveckla verksamheten utgående från sina egna förutsättningar.