Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Traktori noukinvaunuineen ajamassa kuormavaa’alle satopunnitukseen EuroMaito-hankkeessa mukana olevalla Pajuharjun tilalla. Kuva: Sari Kajava / Luke

EuroMaito kartoittaa maitotilojen hyviä käytäntöjä, kannattavuutta ja satotasoja

Miltä näyttää suomalaisen maidontuotannon tehokkuus muihin EU-maihin verrattuna? Voimmeko nopeuttaa maidontuotannon kehittymistä tiivistämällä yhteistyötä ja tiedonsiirtoa?

EuroMaito etsii pilottitiloilta maidontuotannon parhaita käytäntöjä, kartoittaa maitotilojen resurssitehokkuutta, pureutuu lehmien hyvinvointiin ja luonnon monimuotoisuuteen kahdentoista suomalaisen pilottitilan kautta. Hanke kulkee yhtä matkaa 14 EU-valtion ja 120 maidontuotantotilan muodostamassa EuroDairy-verkostossa.

Maailman markkinatuulet heiluttavat suomalaisen maitotilayrittäjän arkea. Voimakkaan rakennemuutoksen seurauksena lypsykarjatilojen määrän on ennustettu puolittuvan seuraavan kuuden vuoden aikana, mutta tuotetun maitomäärän arvioidaan pysyvän ennallaan. Rakennemuutos ja maidontuotannon elävä markkinatilanne edellyttävät tuotannon tehostamista sekä uusien toimintamallien ja ammattitaidon kehittämistä.

Keväällä 2017 käynnistyneessä EuroMaito-hankkeessa tiivistetään tutkijoiden, koulutuksen, neuvonnan ja teollisuuden sekä maitotilayrittäjien välistä tiedonsiirtoa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Tavoitteena on löytää maidontuotannon parhaita käytäntöjä meiltä ja maailmalta, ja siirtää tietoa eteenpäin yrittäjille ja tutkimuksen kehitettäväksi.

EuroMaito pohtii ja jalostaa ideoita käyttökelpoisiksi verkostossa. Mielenkiintoisimpia ideoita havainnoidaan ja testataan hankkeen pilottitiloilla. Keskeisessä roolissa ovat projektin 12 pilottitilaa Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueilta. Mukana on tavanomaisia ja luomumaitotilayrittäjiä. Eläinmäärät vaihtelevat 70:stä yli 200 lehmään.

– EuroMaito on lähtenyt liikkeelle eurooppalaisesta EuroDairy-yhteistyöstä, jossa on mukana 14 EU-maata ja 120 pilottimaitotilaa ympäri Eurooppaa. EuroDairyssa keskitytään laajalla skaalalla maidontuotannon eri osa-alueisiin: maatilan resurssitehokkuuteen, biodiversiteettiin, eläinten hyvinvointiin ja sosioekonomiaan. Näiltä alueilta kartoitetaan aktiivisesti tuottajien käytännön innovaatioita. Hankkeitten linkityksen kautta saamme tukea ja bencmarkkaustietoa euroopanlaajuisesti, hankevetäjä Sari Kajava Lukesta kertoo.

EuroMaidon pilottitiloilla pureudutaan tilojen taloudelliseen tilanteeseen European Dairy Farmers (EDF) -laskentamenetelmän avulla ja arvioidaan lehmien hyvinvointia kansainvälisellä Welfare Quality® -arviointijärjestelmällä. Maatilojen luonnon monimuotoisuutta puolestaan kartoitetaan EuroDairyssa kehitetyllä työkalulla.

Satotasomittauksilla tarkkuutta talouslukujen taakse

EuroMaidon talouslaskelmissa käytettävä EDF-formaatti on Suomessa vielä verrattain tuntematon. EDF-laskelmat mahdollistavat kansainvälisen benchmarkkauksen eri maiden tilojen välillä.

- ­EDF on kansainvälinen klubi edistyksellisille maitotiloille, jotka katsovat tulevaisuuteen. Klubi on tarkoitettu kansainväliseen tiedonvaihtoon; toiminta on kongresseja, kokouksia, tilavierailuja, hintaseurantaa ja kannanottoja EU-tason kysymyksiin, Luken taloustutkija Olli Niskanen kuvailee.

Pilottitilojen ravinteiden käytön resurssitehokkuutta lasketaan ravinteiden porttitaseiden kautta. Mittauskohteena ovat ympäristön ja talouden kannalta merkittävät typpi, fosfori ja kalium. EuroMaidossa mitataan myös tilojen satotasoja, mikä lisää talous- ja porttitaselaskelmien tarkkuutta. Perinteisesti satotasoarviot perustuvat arvioihin eivätkä mitattuihin lukuihin, mikä voi johtaa satomäärän yli- tai aliarviointiin.

EuroMaidon satotasomittaukset toteutetaan rehunkorjuun yhteydessä siirrettävien kuormavaakojen avulla. Menetelmä antaa tarkat tulokset mutta on työläs. Onneksi tilojen käytäntöön paremmin soveltuvia satojen mittausmenetelmiä alkaa olla markkinoilla. Osalla EuroMaidon tiloista satomittausta tehdäänkin jo omasta takaa; vaakoja löytyy ajosilppureista ja noukinvaunuista. Myös kehittyvät kaukokartoitusmenetelmät kuten drone-lennokkien ja satelliittipaikantimien avulla tehdyt satokartoitukset tekevät tuloaan markkinoille.

EuroMaidon pilottitiloista seitsemän tekee säilörehunsa erityyppisiin siiloihin tai aumaan, viisi tilaa puolestaan pyöröpaalaa rehun. Mielenkiintoisia tuloksia erityyppisestä tekemisestä on siis luvassa.

Pilottitiloilla rehuja korjataan urakoitsija apuna

Ajosilppuri hommissa Lappalan tilalla.

Kaksi EuroMaidon pohjoissavolaista pilottitilaa, Lappalan ja Pajuharjun maatalousyhtymät, aloittivat kesän ensimmäisen rehuntekonsa ennen juhannusta. Kylmä ja pitkälle venynyt kevät antoi odottaa rehunkorjaajia useamman viikon pidempään verrattuna viime kesään. Päänvaivaa ovat aiheuttaneet alati muuttuvat sääennusteet eikä pitkiä poutajaksoja Itä-Suomen alueella turhan usein kesäkuussa nähty. Vaikka rehunkorjuu siirtyi yli kesäkuun puolivälin, rehun sulavuus pysyi korkeana tilojen aloittaessa korjuutyöt.

Lappalaisilla rehunkorjuutyötä riittää, koska tänä keväänä laajentaneeseen maatalousyhtymään kuuluu nyt kolme tilaa. Näistä kertyy nurmihehtaareja yli 200. Tilalla käytetään urakoitsijaa, joka hoitaa korjuun ajosilppurilla, karhotuksen ja osan niitoista. Tilan oma väki ajaa rehukuormat ja tiivistää rehun varastoihin.

Pajuharjun tilalla rehut kerää urakoitsijan noukinvaunu. Ensimmäinen korjuu tehtiin aumaan.

Myös Pajuharjun tilalla tehdään rehut yhteistyössä urakoitsijan kanssa. Urakoitsija niittää, karhottaa pellot ja kerää rehut noukinvaunulla. Säilörehun tiivistäminen aumaan on taas oman väen vastuulla.

Molemmilla tiloilla säilörehua pyritään tuottamaan tehokkaasti. Tiloilla tavoitellaan kolmen niiton strategiaa, mikä voi tänä kesänä olla haastava toteuttaa viileiden ilmojen ja hitaasti kertyvän lämpösumman vuoksi. Nyt toivotaan siis lämpöä ja kosteutta nurmille!


EuroMaito-hanke pähkinänkuoressa

EuroMaidossa on mukana 12 maitotilayrittäjää Itä-Suomesta ja Kainuusta. Hanketta koordinoi Luke ja toteuttamisessa ovat mukana Savonia ammattikorkeakoulu ja ProAgria Pohjois-Savo. Ylimaakunnallisen kehittämishankkeen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja tuki on myönnetty Pohjois-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ELY-keskusten kautta. Hankkeen yksityisiä rahoittajia ovat Osuuskunta ItäMaito, Hankkija, Atria, Faba ja Suonentieto.


Teksti ja kuvat: Sari Kajava, hankevetäjä, Luke