Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Det här är viktigt för oss

För tre år sen skrev jag i tidningen Maito ja me en artikel med rubriken ”Vad är viktigt för oss?”. Då hade det gått ett drygt år sedan Ryssland-gränsen stängts, och det fanns ett ett hopp om att läget skulle normaliseras i framtiden.


Varken för Valio eller konkurrenterna har situationen återgått till det tidigare, och det fins inga större förändringar i sikte. Mjölkkedjan får inte in tillräckligt mycket intäkter. Nu är det ännu viktigare än förut att fundera över, vad som verkligen är viktigt.


Utredningsman Reijo Karhinen har av statsministern och jord- och skogsbruksminister Leppä fått i uppdrag att komma på sätt att tillföra 500 miljoner euro till livsmedelskedjan. Jag deltod i en tankesmedja i Seinäjoki, där producenter och industrins och handels representanter deltog. Vi hittade ingen knapp som vi hade kunnat trycka på att förändra situationen i en handvändning.

På mötet framstod klart, särskilt från producenthåll, att avtalen med handeln borde öppnas och prisnivåerna justeras. Detta skulle säkert ge mer intäkter, men samtidigt skulle det öka risken för ökad import och förlorade marknadsandelar. Priset är för konsumenten fortfarande det viktigaste kriteriet, och affärerna konkurrerar med matkorgens pris.

Det är av största vikt att man själv tålmodigt utvecklar sin egen gård.

Var och en får besluta, vilka som är målen, nyckeltalen och åtgärderna för de följande åren.

Utveckling av gården är en uthållighetsgren där inga snabbvinster delas ut. De Maitoakatemia-smågrupper som verkar i en del andelslags områden producerar ny kunskap och nya infallsvinklar också för sådana gårdar som redan gått långt i sin utveckling.


Bevärligast är situationen på gårdar, där ekonomin belastas av stora investeringar och där två dåliga skördeår, mjölkens prisnedgång och kostnadsökningen slutligen tömmer kassan.


Verksamhetsmiljön förändras ständigt och konsumenternas förväntningar förändras. Mjölkproduktionen är inte isolerad från det omgivande samhället, utan vi måste identifiera konsumenternas önskemål och förväntningar. Konsumtionen segmenteras, och på butikshyllan hittas allt fler alternativ till mjölken.

Också mjölkgårdarna har blivit till affärsföretag som marknadsför produkter. Om vi inte kan uppfylla konsumenternas förväntningar finns det på lång sikt inte några förutsättningar för mjölkproduktion på en lönsam nivå.


När produktpriserna sjunker inom alla områden av livsmedelssektorn har det i offentligheten krävts att ägarstyrningen bör förstärkas.

I Valio är ägarstyrningen exceptionellt stark.

Det har man sett genom åren i svåra situationer. I den nuvarande marknadssituationen förändrar ägarskapet inte marknadsläget. Ägarskapet garanterar att inkomstfördelningen mellan industrin och primärproducenten är rättvis.

I Osuuskunta Maitosuomi och ItäMaito förverkligades ägarstyrningen så att andelslagens styrelse undertecknade ett fusionsavtal. Det slutliga fusionsbeslutet fattas vid fullmäktigenas höstmöten.

Trycket bakom strukturutvecklingen kom från ägarnas sida. Utan ägarnas tydliga vilja hade en sådan förändring inte kunnat ske.

Strukturerna måste leva i tiden.