Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

De kraftiga prisvariationerna kom för att stanna

De politikförändringar som gjordes i EU under början av årtusendet ledde till att prissvängningarna i fråga om industriprodukter som smör och mjölkpulver har blivit ett permanent fenomen på EU:s inre marknad.

Intäkterna från exporten följer världsmarknadspriserna eftersom exportstöden avskaffades och stödnätet för den inre marknaden sänktes. Trots att 89 procent av den mjölk som produceras i EU konsumeras på den inre marknaden följer priserna på den inre marknaden de gobala prisnoteringarna. Slopandet av mjölkkvoterna och den kraftiga produktionsökning som följde av detta har förstärkt fenomenet ytterligare.

Trots att efterfrågan på mjölkprodukter väntas öka snabbare än utbudet reagerar priserna också i fortsättningen på utvecklingen inom världsekonomin, på variationer i produktionsvolymerna på grund av väderfenomen och på politiska beslut. De kraftiga prisvariationerna har blivit vardag.

Under 2010-talet har mjölkproduktionen i de viktigaste exportländerna ökat med över 30 miljoner kilo, av vilket EU:s medlemsländer står för rejält över hälften. Den kraftiga produktionsökningen i särskilt Europa som skedde samtidigt med Rysslands motsanktioner och Kinas avstannade import ledde till en kris på mjölkmarknaden som blev längre än vanligt.

Eftersom produktionen senaste höst krympte i både Europa och Oceanien förstärktes priserna. Före årsskiftet var efterfrågan på smör extra stark och prisnoteringarna hann gå upp till hela 4,50 euro.

Kulmen har ändå passerats för den här gången, och köparna begränsar sina inköp till det nödvändigaste. Priset på fettfritt mjölkpulver steg däremot inte lika kraftigt, eftersom det under krisen har samlats in 355 miljoner kilo mjölkpulver i EU:s lager i väntan på utförsäljning på marknaden.

EU-kommissionen bedömer i sin analys, att produktionen i EU kommer att fortsätta att minska under förvintern, men att det i april-juni, under höglaktationen, komer att produceras lika mycket mjölk som under motsvarande tid i fjol. Mot slutet av året kommer mjölkproduktionen att öka jämfört med föregående år. Enligt prognosen kommer det att produceras ca 0,5 procent mera mjölk än i fjol.

I USA fortsätter mjölkproduktionen att öka i tidigare takt med ca 2 procent per år. Däremot ligger produktionen i Oceanien fortfarande under fjolårets nivå, men den kan återhämta sig i höst och till nästa produktionsperiod.

I Europa ökar alltså produktionen efter början av året till fjolårets nivå, men för hela årets del ser tillväxttakten ut att bli måttlig.

Ser vi på framtiden bromsas produktionsökningen i EU upp av olika miljökrav, såsom fosfor-, nitrat- och ammoniakrestriktionerna. Fjolårets mjölkmängd orsakade en kraftig marknadsstörning, och nu kommer det alltså att produceras minst lika mycket mjölk.

Det skulle behövas en sund efterfrågan från världsmarknaden för att inte priserna ska börja sjunka.

Rysslands motsanktioner är i kraft åtminstone till slutet av detta år, så där finns ingen draghjälp att vänta. Dessutom naggas de oljeproducerande ländernas köpkraft i kanten av det låga oljepriset. Lyckligtvis väntas ändå efterfrågan i Kina, de övriga asiatiska länderna och vissa länder i Afrika och Mellanöstern utvecklas gynnsamt.

Prisutvecklingen för industriprodukter, särskilt smör, har gjort det möjligt att stärka producentpriset i många EU-länder. Så har också medelpriset i EU varit mycket lågt. År 2015 var priset runt 30 cent och år 2016 under 30 cent för att i maj-augusti gå ner till omkring 26 cent. Lyckligtvis har mjölkens producentpris i Finland inte i något skede sjunkit så lågt.

Efter den omställning som Rysslands sanktionspolitik medförde har priset varierat mellan 36 och 39 cent. Efter det har man alltså lyckats med den stabila prispolitiken, och under 2010-talet har skillnaden i förhållande till EU:s medelpris varit i snitt 9 cent.