Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Bra och dåliga frihandelsavtal

EU har flera gällande frihandelsavtal. Trots namnet frihandelsavtal är det inte fråga om någon helt fri handel, eftersom parterna i regel ändå vill skydda exempelvis sitt eget jordbruk.

EU har också inom mjölksektorn ett viktigt frihandelsavtal med Sydkorea. Från Sydkorea importeras inga mjölkprodukter till Europa, men mjölkprodukter exporteras dit. Dessutom har EU förhandlat med Vietnam och Japan om avtal som skulle vara gynnsamma för mjölksektorn, men de avtalen är inte ännu i kraft. Inget av dessa länder är ett hot, de är en möjlighet. Japan är redan nu EU:s nästviktigaste exportmarknad för ost efter USA.

Man har också kommit till en överenskommelse med Canada, och den efterlevs trots att den inte är slutligt ratifierad. Förhandlingarna med Canada, som ju skyddar sin mjölkmarknad, betraktades som en prestation, men administrationen av importkvoterna för ost har visat sig vara en besvikelse. Endast Canadas lilvsmedelsindustri och detaljhandel kan ansöka om kvoter.

Valio kan till exempel inte ansöka om dem, även om vi hade ett kontor i Canada.

 

Också Canadas nya produktkategori industrimjölkpulver har väckt bekymmer. Med hjälp av den kan mjölkpulvret på konstgjord väg prissättas mycket förmånligt så att det blir konkurrenskraftigt på världsmarknaden. Den här korssubventioneringen kan visa sig strida mot WTO-avtalet. Om den nya pulverkategorin hade funnits redan under förhandlingarna mellan EU och Canada hade EU säkert inte godkänt fritt inträde till EU:s marknad för alla mjölkprodukter från Canada.

Mercosur-förhandlingarna med Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay har väckt oro inom flera jordbrukssektorer, men för mjölksektorn skulle ett avtal sannolikt ge möjligheter. Det är ju ifrågasatt huruvida Brasiliens köttsektor efter sin köttskandal skulle få nya exportmöjligheter till Europa, där ju kvalitetsaspekterna lyfts fram. I ett avtal borde man lägga vikt vid att få harmoniserade produktionsvilkor.

 

EU håller också på med att förnya sitt avtal med Mexico. Eftersom Mexico importerar mycket mjölkprodukter av vilka största delen från USA kunde ett förnyat avtal nu när den stora muren byggs ge en utmärkt möjlighet att exportera mjölkprodukter från EU och Finland.

Mindre förståelse får däremot de förhandlingar som inletts med Australien, för att inte tala om Nya Zeeland.

Nya Zeelands befolknig är så liten att annan industri inte skulle ha någon större nytta av ett frihandelsavtal, och jordbruket kan bara förlora.

Följaktligen har mjölksektorn frågat kommissionen, varför man inte kunde inleda förhandlingar med exempelvis Kina. Kina är en stor importör av mjölkprodukter och Australien och Nya Zeeland har två stora konkurrensfördelar när det gäller Kina; man har frihandelsavtal som redan gäller, och ligger nära jämfört med Europa.