Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Betydelsen av ansvarsfull produktion ökar

Den europeiska mjölkmarknaden är nu i en fas som kommer att ha avgörande betydelse för året. Smörpriset är bra, men priset på fettfritt mjölkpulver har gått ner sedan årsskiftet och närmar sig redan interventionsprisnivå.

Skillnaden mellan fett- och proteinpris är exceptionellt stor. Mjölkmängden i Europa ökar, liksom också mängden tillverkat pulver. Situationen är ändå avsevärt bättre än för ett år sedan, trots att man inte ännu uppnått marknadsbalans.

Valio söker hållbar tillväxt på exportmarknaden. Det är ett arbete som kräver uthållighet, men som kommer att ge resultat. De internationella kunderna är krävande, och man är särskilt mån om de faktorer som har att göra med ansvarsfullhet.

Som mjölkgårdsföretagarna vet, förnyas Valios kvalitets- och produktionssättsanvisningar. Idag ska man kunna verifiera alla omständigheter som hänför sig til ansvarsfullheten, och berätta det på ett trovärdigt sätt i marknadsförings- och företagskommunikationen. Valio lyssnar noga på sina konsumenter för att kunna erbjuda dem vad de vill ha och själv ha framgång som företag.

Kunderna både i Finland och ute i världen fäster allt mera vikt vid djurens välmående.

Det förnyade kvalitets- och produktionssättsprogrammet för Valiomjölk uppfyller också deras önskemål.

Efter reformen kommer det att krävas litet mer av Valiogruppens mjölkgårdsföretag. Som ersättning får de gårdar som ingått det nya kvalitets- och produktionsavtalet och uppfyller villkoren i avtalet från och med 1.12018 ett ansvarstillägg på en cent per liter mjölk.

För att gården ska få ansvarstillägget ska vissa kriterier uppfyllas. De nya ladugårdar som byggs ska vara lösdriftsladugårdar. Kravet gäller alltså bara när man bygger en ny ladugård, och jag vill framhålla att djuren kan må riktigt bra också i en välskött båsladugård som fungerar klanderfritt.

Enligt det nya produktionssättsavtalet ska kalvarna avhornas med hjälp av sedering (lugnande medel), smärtlindring och bedövning. Klövarna ska skötas regelbundet minst en gång per år. Gården ska också ha en hälsovårdsplan, enligt vilken veterinären utför ett hälsovårdsbesök minst en gång per år. Naseva får en viktigare roll i ansvarsarbetet, och målet är att alla Valiogruppens gårdar hör till Naseva i slutet av detta år. Betesgång och rastning av djuren vintertid rekommenderas också.

Mjölkgårdsföretagarna arbetar just nu under mycket hård press, många gårdar är i direkt trångmål. Det är förståeligt om någon frågar om det just nu är rätt tid att skärpa de redan tidigare stränga villkoren. Svaret är enkelt: just nu är det rätt tid att förnya ansvarsfullhetsprogrammet.

De pågående reformerna innebär inte att Valio nu skulle sakna ansvarsfullhet - tvärtom. Konsumenterna valde nyligen, för fjärde året i följd, Valio till Finlands bästa varumärke när det gäller ansvarsfrågor (Sustainable Brand Index™, 2017). Det oaktat måste vi satsa allt mera på ansvarsfullhet, och också bli bättre på att berätta om det. Målet är att också konsumenterna på exportmarknaden, då de ser en produkt från Valio ska tänka, att det där är en värdefull, förstklassig produkt, som producerats av världens mest ansvarsfulla mejeri.

Trots att Valio har klarat sig bra måste företaget klara sig ännu bättre i framtiden för att ägarföretagarna ska få ett högre mjölkpris än idag och kan trygga sina företags verksamhet.

Vi önskar en en skörderik växtperiod 2017!