Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Återvinn gödseln som biogas


Matens och trafikens klimatavtryck är ett hett samtalsämne som berör alla finländare. Mjölkens andel av Finlands växthusutsläpp är omkring fyra procent, medan trafiken producerar en femtedel av utsläppen. Det är klart att det behövs nya åtgärder inom alla sektorer för att bromsa upp klimatförändringen.

Valios mål är att uppnå en kolneutral mjölkkedja till år 2035. Målet kan nås särskilt via två vägar: vi måste få vallåkrarna och jorden att binda betydligt mer atmosfäriskt kol än nu, och vi måste få biogas tilllverkad av gödsel och andra biflöden att ersätta fossila bränslen.

Just nu är ett bra tillfälle att för en stund fokusera på stallgödseln och hur målet ska nås.


I Finland uppkommer årligen ca 15 miljoner ton gödsel, vars innehåll av energi kunde utnyttjas som biogas*. Den stora mängden gör gödseln till en intressant råvara för produktion av biogas också i större skala. I de andra nordiska länderna har införts statliga stöd som gör det möjligt att utnyttja stallgödsel som råvara för biogas och effektivera återvinningen av stallgödselns näringsämnen. I Finland har användningen av stallgödsel som biogas bromsats upp av ekonomiska faktorer.

Valio och energibolaget Gasum har som gemensamt mål att sätta gödseln i omlopp för att producera biogas som kan ersätta fossila bränslen. Valio tog som första i världen år 2017 patent på en metod med vilken svämgödsel kan omvandlas till rent vatten och fosfor- och kvävegödselfraktioner, som enkelt transporteras och spridas och som uppfyller kraven på ekogödsel. Samtidigt kan man producera biogas av gödselns torrfraktioner och andra biflöden från mjölkkedjan.

Återvinning av gödseln som biogas kunde minska mjölkens klimatavtryck med upp till 50 procent.

Den biogas som utvinns ur stallgödseln skulle minska användningen av fossila bränslen, och de metanutsläpp som uppkommer vid lagringen och spridningen av gödsel skulle minska.

Det samarbete mellan Valio och Gasum som företagen redan avtalat om i ett intentionsavtal kommer att ta närmare form under detta år. Enligt intentionsavtalet har företagen inlett utredningar i syfte att hitta en lämplig samarbetsmodell. Ett alternativ är att bygga en gemensam biogasanläggning eller ett nätverk av flera biogasanläggningar. Samtidigt kommer Valio tillsammans med Gasum att fortsätta planeringen av biogasverket i Nivala i Österbotten. Något investeringsbeslut har inte ännu fattats om biogasverket i Nivala utan projektet är ännu i planeringsskedet.
 

Valios uppgift är att söka nya sätt att minska mjölkkedjans miljöverkningar. Vi har räknat ut att den mängd biogas som kunde produceras av all gödsel från gårdarna skulle räcka till bränsle för gårdarnas alla maskiner och även för Valios transportutrustning. Vårt mål är ändå att den del av gödseln som gårdarna inte själva kan utnyttja ska införas i kretsloppet och processerna.

En del gårdar har redan nu egna biogasverk. Vi behöver ändå i Finland ett nätverk som innehåller både gårdsspecifika gasverk och större biogasanläggningar, som kan producera trafikbränsle.
 


Källa: Suomen normilanta -järjestelmä, Naturresurscentralen Luke. Mängden gödsel som blir kvar på betet och rastgårdarna har minskats.