Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Ansvarsfullhet ger mjölk av världsklass

Livsmedelsmarknaden undergår just nu en snabb förändring. Samtidigt som man diskuterar om bl.a. klimatförändringens och den snabba befolkningstillväxtens inverkan på jord- och skogsbruket, ökar handelns och konsumenternas krav på genomskinlighet i produktionskedjan och ansvarsfulla produktionsmetoder.

Valio möter varje dag kundernas och konsumenternas önskemål, förutom på hemmamarknaden också i nästan alla länder dit vi exporterar - för närvarande över 60 länder. Kundernas förväntningar varierar beroende på målmarknaden, men det som är gemensamt är att det inte längre räcker bara med att en produkt är förstklassig. Produktionsmetoderna i hela kedjan ska vara i ordning, och de ska kunna verifieras med hjälp av dokumenterade kvalitetssystem. En del av våra bästa industrikunder utvärderar också vår ansvarsfullhet årligen.

En central fråga i kundernas och konsumenternas förväntningar är att djurens välmående och miljöfrågorna beaktas både i primärproduktionen och i tillverkningen av produkter. Dessutom ska alla råvaror som används i produkterna och alla indirekta anskaffningar vara spårbara, och anskaffningsprinciperna ska uppfylla kriterierna för ansvarsfullhet. Då vi vet att Valio har över tusen produktmärken och kunder runtom i världen, kan var och en föreställa sig vilken utmaning det är att uppfylla kundernas alla förväntningar.

Valio har tillgång till världens bästa mjölkråvara. I fjol nådde andelen E-klass mjölk igen ett nytt rekord, 96,5 procent av hela mjölkmängden. I det här avseendet har vi redan länge varit föregångare. För att vi ska kunna behålla våra bästa betalande kunder vill vi vara föregångare också i fortsättningen. Dessutom måste vårt kvalitetssystem vara i så gott skick att vi kan bevisa det.

Den kvalitets- och produktionssättsreform som Valiogruppens primärproduktion genomför siktar på att vi ska beakta våra kunders förväntningar när det gäller ansvarsfullhet inom primärproduktionen. Reformprojektet är redan långt framskridet, de nya instruktionerna och -avtalet för kvalitet och produktionssätt träder i kraft 1.1.2018. De nya villkoren och -rekommendationerna för produktionssättet finns redan nu i VALMA.

Tyngpunkten i reformen hänför sig till djurens hälsa och välmående och dokumenteringen av detta.

Bland annat av den orsaken är det vårt gemensamma mål att alla Valio-anknutna mjölkgårdar ska vara medlemmar i NASEVA-systemet och ingå hälsovårdsavtal med valfri veterinär.

Samtidigt som kvalitets- och produktionssättsreformen träder i kraft förnyas också kvalitetsprissättningen. Den gamla prissättningen som baserar sig på grundpris och kvalitetstillägg slopas, men det kommer inte att sänka avräkningspriset. Däremot betalas ett separat ansvarstillägg på 1 cent per liter som tillägg till grundpriset. Villkor för att få ansvarstillägg är att de nya anvisningarna om produktionssättet följs, att gården är medlem i NASEVA och att gården utför en självutvärdering i VALMA. Det är till fördel för alla Valio-anknutna ägarföretag att alla gårdar uppfyller villkoren och får ansvarstillägget så snabbt som möjligt efter att reformen trätt i kraft.

Ansvarsfullhet producerar mjölk av världsklass!